Cennik

Cennik obowiązujący dla Dzieci uczęszczających od 1.03.2023

czas pobytu dziecka miesięczna opłata stała dzienna opłata za wyżywienie
do 8 godzin dziennie (w godz. 7-  16) 720 zł 13 zł
do 9 godzin dziennie (w godz. 7 – 16) 790 zł 13 zł
świetlica w godz. 16.00 – 16.30 50 zł
zajęcia adaptacyjne do 2 godzin dziennie (w godz. 9 – 11) 350 zł 4 zł

Od 1.04.2023 stawka żywieniowa wynosi 15 zł dziennie.

OPŁATA WPISOWA
Warunkiem przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłat:

  • wpisowej w wysokości 300 zł oraz
  •  za wyprawkę plastyczno – techniczną wraz z materiałami edukacyjnymi w wysokości 300 zł.Opłata wpisowa pobierana jest przy podpisaniu pierwszej umowy, opłata za wyprawkę plastyczno – techniczną oraz opłata za materiały edukacyjne dotyczy jednego roku szkolnego.

SPÓŹNIENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce. W przypadku spóźnienia wykraczającego poza godziny pracy punktu za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku, gdy placówka zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomiona o konieczności dłuższego pobytu Dziecka opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 10 zł – w godzinach pracy placówki oraz 50 zł po godzinach pracy placówki.

ROZLICZENIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Stawka żywieniowa odliczona będzie za dni robocze tylko w przypadku powiadomienia o nieobecności dziecka:

  • w 100% – do godziny 16.00 dnia poprzedniego
  • w 50% –  do godz. 7.30 pierwszego dnia nieobecności w formie sms z podaniem okresu nieobecności- rozliczana będzie przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.

DŁUŻSZE NIEOBECNOŚCI
W przypadku urlopowania dziecka na jeden miesiąc lub dłużej rodzice pokrywają opłatę stałą.

REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Czesne i inne opłaty związane z pobytem dziecka w placówce należy wpłacać na konto bankowe Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka: 40 1140 2017 0000 4202 1088 3330 w tytule wpłaty podając imię i nazwisko dziecka.
Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek maksymalnych.
W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego 10 dni po terminie wystawiane jest wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności – koszt wystawionego wezwania do zapłaty 15 zł.
Zastrzega się prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy i przekazania informacji na temat zaległości do Kancelarii Prawnej w celu rozpoczęcia sądowego odzyskania należności – w przypadku zaległości za jeden pełny miesiąc kalendarzowy po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni – umowny koszt  wezwania do zapłaty wystawionego przez Kancelarię Prawną – 50 zł.