Oferta zajęć terapeutycznych

PAKIET TERAPEUTYCZNY

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ (met. prof. Alfreda Tomatisa)

Indywidualnie dopasowany trening uwagi słuchowej dla:

 • uczniów/ przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zespół Aspergera, ADHD, ADD, autyzm, zespół Downa, zaburzenia mowy, dysleksja, dyskalkulia i dysortografia);
 • uczniów zainteresowanych wspomaganiem nauki języków obcych;
 • uczniów/ przedszkolaków potrzebujących wsparcia w zakresie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja, pamięć;
 • uczniów zainteresowanych wspomaganiem umiejętności uczenia się.KARTA ZGŁOSZENIOWA:

RSA – TRENING ODDYCHANIA

indywidualny trening mający na celu wykształcenie nawyku prawidłowego oddechu przeponowo – relaksacyjnego dla uczniów zainteresowanych:

 • poprawą koncentracji i pamięci,
 • ćwiczeniem umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami,
 • ćwiczeniem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • utrzymaniem naturalnej równowagi reakcji zachodzących w organizmie,
 • ćwiczeniem umiejętności relaksowania się,
 • poprawą odporności.
  KARTA ZGŁOSZENIOWA:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia grupowe skierowane do uczniów/ przedszkolaków potrzebujących wsparcia w:

 • komunikacji z innymi ludźmi,
 • kształtowaniu samooceny,
 • umiejętności współpracy w grupie,
 • zrozumieniu emocji,
 • radzeniu sobie z napięciami emocjonalnymi i fizycznymi.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania Dziecka wśród innych ludzi w różnych sytuacjach życiowych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Celem zajęć jest stworzenie Uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego, budowanie u Dziecka adekwatnej samooceny oraz przezwyciężanie trudności w opanowaniu określonych umiejętności.
Podczas zajęć stymulowany jest ogólny rozwój ucznia z nastawieniem na usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych. Planując pracę w zespole zwracamy uwagę na zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych Dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki  indywidualnych trudności w nauce ze zwróceniem uwagi na mocne strony Dziecka. Uczestnicy zajęć są systematycznie motywowani i wdrażani są do samodzielnej pracy i samokontroli.
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Z PROGRAMEM KULINARNYM

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne mają na celu zrozumienie różnego rodzaju sytuacji życiowych oraz przezwyciężenie trudności w funkcjonowaniu społecznym poprzez:

 • rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
 • rozwijanie samoświadomości – mocne strony, zainteresowania,
 • rozwijanie umiejętności odmawiania i spokojnego przyjmowania odmowy,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych innych osób.

Tematem przewodnim zajęć będą nasze zdolności kulinarne:

 • wykorzystamy nasze zdolności i umiejętności bezpiecznej obsługi urządzeń kuchennych, wykonywania potraw według przepisów oraz poczucie estetyki podczas podawania i dekorowania dań,
 • opracujemy nowe receptury potraw,
 • poznamy nowe smaki.

KARTA ZGŁOSZENIOWA:

 TERAPIA RĘKI

Tematem przewodnim zajęć będzie usprawnianie motoryki małej:

 • usprawnianie pracy rąk,
 • praca z receptorami skóry poprzez m. in. dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych,
 • wykonanie ciekawych projektów różnorodnymi metodami.

KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO – SPOŁECZNE

KARTA ZGŁOSZENIOWA: