powrót do żłobka

Żłobek otwarty od 25 maja 2020 r. w godz. 8-16.

Procedury wraz z deklaracjami przesłaliśmy na adresy e-mailowe podane w umowach z Rodzicami do Rodziców, którzy deklarowali pobyt Dziecka od 25.05.2020 r..

 

 

Procedury CoviD – 19:

Szanowni Państwo,

Jesteśmy w trakcie dostosowywania placówki do nowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z możliwością uruchomienia żłobka od 6 maja. Placówka jest wyposażana we wszelkie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym tam dzieciom i pracownikom.  Jesteśmy w trakcie opracowywania szczegółowych procedur.
Godziny pracy placówki mogą zmienić się w związku z obowiązkiem całkowitego podziału na grupy. Godziny pracy placówki będą dostosowane tak, by zapewnić właściwą opiekę, spełnić wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedzieć na Państwa potrzeby. Decyzję o godzinach pracy placówki podamy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami.

Bardzo prosimy o przesłanie w trybie pilnym (dziś 4.05.2020 r.) w formie smsa tel. 668 298 127 lub e-maila sekretariat@urwisek-police.pl informacji na temat uczęszczania dziecka do żłobka:

 • prosimy podać od kiedy dziecko miałoby uczęszczać do żłobka,
 • prosimy o podanie godzin pobytu w żłobku (nawet jeżeli nie ulegają zmianie),
 • w przypadku nieobecności – prosimy o konkretny termin do kiedy dziecko będzie nieobecne.

Prosimy przed podjęciem decyzji zapoznać się z informacjami na temat KORONAWIRUSA: KORONAWIRUS

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem – tel 696 269 532 (proszę o cierpliwość w oczekiwaniu na połączenie).

Ostateczną decyzję o terminie otwarcia żłobka podamy po zapoznaniu się z Państwa deklaracjami oraz ustaleniami z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczą w formie komunikatu na stronie internetowej.

 

Organizacja opieki w żłobku:

 1. Planujemy uruchomienie 2 grup. Ze względu na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotychczasowe grupy mogą nie zostać zachowane. Dzieci dobierane do grup będą przede wszystkim w zależności od godzin pobytu tak, by zapewnić ciągłość opieki przez opiekunów.
 2. Opiekę w grupach będą sprawować przydzieleni opiekunowie.
 3. Wyposażenie sal zostanie zmodyfikowane, tak by umożliwić systematyczną pełną dezynfekcję.
 4. Dzieci nie mogą przynosić ani zabierać z placówki żadnych przedmiotów, w tym zabawek, picia, jedzenia.
 5. Wózki nie będą przechowywane na terenie placówki.
 6. Sale, w których przebywają dzieci będą wietrzone z częstotliwością minimum  1 raz na godzinę.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/ z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
 8. Rodzice nie będą wpuszczani na teren placówki.
 9. W celu oddania dziecka pod opiekę należy przekazać dziecko przed wejściem do placówki pracownikowi żłobka.
 10. W celu odebrania dziecka należy na 15 minut przed planowanym odbiorem poinformować telefonicznie żłobek i oczekiwać na dziecko przed wejściem do placówki.
 11. Do placówki mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych. Dzieci z katarem, kaszlem, innymi objawami chorobowymi (nawet najmniejszymi) nie będą przyjmowane.
 12. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. – rodzice wypełniają stosowne oświadczenie.
 14. Wszyscy rodzice wyrażają zgodę na częsty pomiar temperatury ciała – wychowawcy prowadzą dzienny wykaz.
 15. W przypadku stwierdzenia przez pracowników żłobka niepokojących objawów chorobowych rodzice zostaną o tym fakcie natychmiast poinformowani w celu pilnego odebrania dziecka, a dziecko do czasu przybycia rodziców będzie przebywać w izolacji.
 16. Dzieci nie będą wychodzić na spacery.
 17. Dzieci nie będą myć zębów na terenie placówki.

Wytyczne GIS

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 29-04 (2)