Cennik

Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

czas pobytu dziecka  miesięczna opłata stała dzienna opłata za wyżywienie
do 8 godzin dziennie (w godz. 7-16) 450 zł 13 zł
do 9 godzin dziennie (w godz. 7-16) 500 zł 13 zł
zajęcia adaptacyjne do 2 godzin dziennie 200 zł 4 zł

 

Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

czas pobytu dziecka  miesięczna opłata stała dzienna opłata za wyżywienie
do 8 godzin dziennie 400 zł 12 zł
do 9 godzin dziennie 450 zł 12 zł
zajęcia adaptacyjne do 2 godzin dziennie 200 zł

 

OPŁATA WPISOWA
Warunkiem przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 250 zł (w tym wyprawka plastyczno – techniczna oraz opłata za materiały edukacyjne – 200 zł). Opłata wpisowa pobierana jest przy podpisaniu pierwszej umowy, opłata za wyprawkę plastyczno – techniczną oraz opłata za materiały edukacyjne dotyczy jednego roku szkolnego.

SPÓŹNIENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce. W przypadku spóźnienia wykraczającego poza godziny pracy punktu za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku, gdy placówka zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomiona o konieczności dłuższego pobytu Dziecka opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 5 zł – w godzinach pracy placówki oraz 30 zł po godzinach pracy placówki.

ROZLICZENIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Stawka żywieniowa w wysokości 10 zł odliczona będzie za dni robocze tylko w przypadku powiadomienia o nieobecności dziecka do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności w formie sms z podaniem okresu nieobecności- rozliczana będzie przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.

DŁUŻSZE NIEOBECNOŚCI
W przypadku urlopowania dziecka na jeden miesiąc lub dłużej rodzice pokrywają opłatę stałą.

REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Czesne i inne opłaty związane z pobytem dziecka w placówce należy wpłacać na konto bankowe Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka: 40 1140 2017 0000 4202 1088 3330 w tytule wpłaty podając imię i nazwisko dziecka.
Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 2 zł.
W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego 10 dni po terminie wystawiane jest wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności – koszt wystawionego wezwania do zapłaty 15 zł.
Zastrzega się prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy i przekazania informacji na temat zaległości do Kancelarii Prawnej w celu rozpoczęcia sądowego odzyskania należności – w przypadku zaległości za jeden pełny miesiąc kalendarzowy po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni – umowny koszt  wezwania do zapłaty wystawionego przez Kancelarię Prawną – 50 zł.