Baśniowy Bal Karnawałowy

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez
Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Śmierć w wyniku sepsy.
3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki.
4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu.
5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu rekreacyjnego
uprawiania sportu w czasie zajęć przedszkolnych i poza przedszkolnych.
Zakres ubezpieczenia
» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi,
przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci,
uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.
Wyłączenia Odpowiedzialności:
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych między
innymi w wyniku :
1. Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową
oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed
tym dniem
2. Udziału w bójce
Pozostałe wyłączenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Hestia Biznes
Zakres podstawowy, składka podstawowa 13 zł
Suma Ubezpieczenia 6 000 zł
system świadczeń proporcjonalnych

Rodzaj świadczenia
(świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)
Wysokość wypłaty
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia
100% uszczerbku na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia
częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta
» poparzenie
» odmrożenie
» złamanie
» wstrząśnienie mózgu
» zranienie
» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku
» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji
o nieustalonej przyczynie
» następstwa zawału mięśnia sercowego
» następstwa udaru mózgu
% sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku
Jednorazowe świadczenie, leczenie szpitalne (min 7 dni) na terenie
RP – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu
3% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
Jednorazowe świadczenie, leczenie ambulatoryjne (min 22 dni) na
terenie RP- bez trwałego uszczerbku na zdrowiu
1% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do 25% sumy ubezpieczenia, nie więcej
niż 3 000 zł
koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,
protez i innych przedmiotów ortopedycznych
do 25% sumy ubezpieczenia, , nie więcej niż 3 000 zł
koszty odbudowy zębów stałych max 500 zł za każdy ząb stały
uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej % sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku
śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 100% sumy ubezpieczenia
koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez
STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń
wg załączonych rachunków
Uszczerbek w wyniku uprawiania sportu w czasie zajęć przedszkolnych i poza przedszkolnych % sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

Klauzula dostarczenia OWU Ubezpieczonemu:
Ubezpieczający oświadcza, że koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje ubezpieczony i
zobowiązuje się doręczać Ubezpieczonym (w tym również w formie elektronicznej) OWU Hestia Biznes,
które weszły w życie z dniem 24 stycznia 2016 r, w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na
objęcie go ochroną ubezpieczeniową i finansowania przez niego kosztów składki. Ubezpieczający
potwierdza, że obowiązek wskazany powyżej w zdaniu pierwszym wypełni wobec wszystkich
Ubezpieczonych