Cennik

Cennik – Żłobek:

Cennik obowiązujący dla Dzieci uczęszczających od 1 kwietnia 2023:

czas pobytu dziecka miesięczna opłata stała dzienna opłata za wyżywienie
do 8 godzin dziennie 720 zł 15 zł
do 9 godzin dziennie 790 zł 15 zł
do 10 godzin dziennie 840 zł 15 zł
zajęcia adaptacyjne do 2 godzin dziennie 350 zł

od 1.01.2022:

czas pobytu dziecka miesięczna opłata stała dzienna opłata za wyżywienie
do 8 godzin dziennie 600 zł 13 zł
do 9 godzin dziennie 650 zł 13 zł
do 10 godzin dziennie 700 zł 13 zł
zajęcia adaptacyjne do 2 godzin dziennie 300 zł

Od 1.04.2022 stawka żywieniowa wynosi 15 zł dziennie.

OPŁATA WPISOWA

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Opłata wpisowa w wysokości 300 zł (w tym wyprawka plastyczno – techniczna – 100 zł) pobierana jest przy podpisywaniu pierwszej umowy, przedłużając umowę na kolejny rok uiszcza się jedynie opłatę za wyprawkę plastyczno – techniczną.

SPÓŹNIENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w ŻŁOBKU. W przypadku spóźnienia wykraczającego poza godziny pracy placówki za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

ROZLICZENIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Stawka żywieniowa  odliczona będzie za dni robocze tylko w przypadku powiadomienia o nieobecności dziecka:

  • w 100% do godziny 16.00 dni poprzedzającego nieobecność Dziecka,
  • w 50% do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności
    w formie sms (tel. 503 635 646) z podaniem okresu nieobecności- rozliczana będzie przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.

DŁUŻSZE NIEOBECNOŚCI
W przypadku urlopowania dziecka na jeden miesiąc lub dłużej rodzice pokrywają opłatę stałą.

REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Czesne i inne opłaty związane z pobytem dziecka w Żłobku należy wpłacać na konto bankowe Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka: 40 1140 2017 0000 4202 1088 3330 w tytule wpłaty podając imię i nazwisko dziecka.
Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego 10 dni po terminie wystawiane jest wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności – koszt wystawionego wezwania do zapłaty 15 zł.
Zastrzega się prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaległości za co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni oraz uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy.