Cennik

Cennik – Żłobek:

rok szkolny 2020/2021

czas pobytu dziecka miesięczna opłata stała dzienna opłata za wyżywienie
do 8 godzin dziennie 400 zł 12 zł
do 9 godzin dziennie 450 zł 12 zł
do 10 godzin dziennie 500 zł 12 zł
do 11 godzin dziennie 550 zł 12 zł
zajęcia adaptacyjne do 2 godzin dziennie 170 zł

rok szkolny 2019/2020

czas pobytu dziecka miesięczna opłata stała dzienna opłata za wyżywienie
do 8 godzin dziennie 400 zł 11 zł
do 9 godzin dziennie 450 zł 11 zł
do 10 godzin dziennie 500 zł 11 zł
do 11 godzin dziennie 550 zł 11 zł
zajęcia adaptacyjne do 2 godzin dziennie 170 zł

OPŁATA WPISOWA

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Opłata wpisowa w wysokości 250 zł (w tym wyprawka plastyczno – techniczna – 80 zł) pobierana jest przy podpisywaniu pierwszej umowy, przedłużając umowę na kolejny rok uiszcza się jedynie opłatę za wyprawkę plastyczno – techniczną.

SPÓŹNIENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w ŻŁOBKU. W przypadku spóźnienia wykraczającego poza godziny pracy placówki za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku, gdy żłobek zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomiony o konieczności dłuższego pobytu Dziecka opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 10 zł – w godzinach pracy placówki oraz 20 zł po godzinach pracy placówki.
ROZLICZENIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Stawka żywieniowa w wysokości 12 zł odliczona będzie za dni robocze tylko w przypadku powiadomienia o nieobecności dziecka do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności w formie sms (tel. 503 635 646) z podaniem okresu nieobecności- rozliczana będzie przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.

DŁUŻSZE NIEOBECNOŚCI
W przypadku urlopowania dziecka na jeden miesiąc lub dłużej rodzice pokrywają opłatę stałą.

REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Czesne i inne opłaty związane z pobytem dziecka w Żłobku należy wpłacać na konto bankowe Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka: 40 1140 2017 0000 4202 1088 3330 w tytule wpłaty podając imię i nazwisko dziecka.
Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego 10 dni po terminie wystawiane jest wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności – koszt wystawionego wezwania do zapłaty 15 zł.
Zastrzega się prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaległości za co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni oraz uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy.