Zapisy

TERMINY – NABÓR:
do 31.III.2019. – przyjmujemy karty zgłoszeniowe;
14.III.2019. godz. 17.00 – spotkanie z rodzicami zainteresowanymi zapisaniem dziecka do naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 – prosimy o wcześniejsze zapisy;
1-5.IV.2019. – spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami – według ustalonego harmonogramu;
10.IV.2019. – podamy wyniki rekrutacji;
do 30.IV.2019. – podpisywanie umów.

 

Zasady rekrutacji:

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci, których rodzice akceptują zasady funkcjonowania Szkoły oraz Statut.
2. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest każdego roku.
3. Nabór do pozostałych klas odbywa się w zależności od wolnych miejsc. Ma charakter uzupełniający.
4. Warunkiem przyjęcia ucznia podczas naboru uzupełniającego jest ukończenie przez niego klasy programowo niższej i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest złożenie Karty Zgłoszeniowej, wpłaty opłaty wpisowej, podpisania umowy przez rodziców, dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów dziecka.
6. Karty Zgłoszeniowe przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły.
7. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem na podstawie rozmowy z rodzicami oraz po spotkaniu z dzieckiem.
8. Po analizie wszystkich Kart Zgłoszeniowych Organ Prowadzący Szkołę podaje listę uczniów przyjętych do Szkoły.

 

Karta zgłoszeniowa: zgloszenieszkola