Zapisy

Zasady rekrutacji:

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci, których rodzice akceptują zasady funkcjonowania Szkoły oraz Statut.
2. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest każdego roku.
3. Nabór do pozostałych klas odbywa się w zależności od wolnych miejsc. Ma charakter uzupełniający.
4. Warunkiem przyjęcia ucznia podczas naboru uzupełniającego jest ukończenie przez niego klasy programowo niższej i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest złożenie Karty Zgłoszeniowej, wpłaty opłaty wpisowej, podpisania umowy przez rodziców, dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów dziecka.
6. Karty Zgłoszeniowe przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły.
7. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem na podstawie rozmowy z rodzicami oraz po spotkaniu z dzieckiem.
8. Po analizie wszystkich Kart Zgłoszeniowych Organ Prowadzący Szkołę podaje listę uczniów przyjętych do Szkoły.

 

Karta zgłoszeniowa: zgloszenieszkola