nowy rok szkolny

Witamy Cię bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym!
Chcielibyśmy przybliżyć nasze priorytety, plany – mamy nadzieję, że to ułatwi naszą współpracę.
Dzięki metodzie Montessori, którą wykorzystujemy w codziennej pracy, gwarantujemy indywidualizację w procesie kształcenia.
Metoda ta sprawdza się w naszych warunkach, sprawia, że nowe wiadomości i umiejętności, które chcemy przekazać naszym Uczniom, są w prosty sposób przyswajane.
Dzieci w naszej szkole czują się bezpiecznie – wszyscy się znamy i szanujemy.
Duży nacisk kładziemy na zdrowy styl życia, szacunek do pracy i pieniądza, uczymy oszczędzania.
W atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji odkrywamy możliwości uczniów.
Wszystko to sprawi, że nasz absolwent, a Twoje Dziecko będzie wzrastać w atmosferze miłości, osiągając satysfakcjonujące wyniki.
Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć oraz projektów.
Czekamy na Ciebie 1 września!

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PRACA WŁASNA

Praca własna to czas samodzielnej pracy ucznia pod opieką nauczyciela w specjalnie przygotowanym otoczeniu – sali lekcyjnej wyposażonej w pomoce Montessori.
Uczeń, podczas pracy własnej, wykonuje zarówno zadania wynikające z planu prac oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uczeń decyduje o miejscu i czasie, w jakim będzie wykonywał pracę.
Czy to nie za dużo wolności?
Oczywiście, że nie!  🙂 Pracujemy w ciszy i skupieniu, zadanie doprowadzamy do końca, materiał wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem, zawsze odkładamy na miejsce po skończonej pracy. Ze względu na to, że materiał Montessori występuje w pojedynczym egzemplarzu, praca musi być odpowiednio zaplanowana – należy cierpliwie czekać na swoją kolej, z szacunkiem odnosić się do kolegów już pracujących.
Podczas pracy własnej często zdarza się, że dzieci uczą się od siebie nawzajem, chętnie sobie pomagają.
Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

“SŁÓWKA SÓWKI”

Celem zajęć jest:

 • przypomnienie zasad ortografii,
 • bogacenie słownictwa,
 • gromadzenie materiału potrzebnego przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi pisemnej,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia własnych tekstów,
 • utrwalenie i uzupełnienie materiału poznanego na lekcjach języka polskiego.

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

 • KL. I – III

Zajęcia ruchowe mają na celu zachęcić Uczniów do podejmowania aktywności ruchowej. Oprócz korzyści rozwojowych uczymy się współpracy w grupie.
Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

 • PIŁKA – CHŁOPCY
 • RUCHOWE – DZIEWCZYNKI

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ (met. prof. Alfreda Tomatisa)

Indywidualnie dopasowany trening uwagi słuchowej dla:

 • uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zespół Aspergera, ADHD, ADD, autyzm, zespół Downa, zaburzenia mowy, dysleksja, dyskalkulia i dysortografia);
 • uczniów zainteresowanych wspomaganiem nauki języków obcych;
 • uczniów potrzebujących wsparcia w zakresie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja, pamięć;
 • uczniów zainteresowanych wspomaganiem umiejętności uczenia się.
  Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. …
  KARTA ZGŁOSZENIOWA:

RSA – TRENING ODDYCHANIA

indywidualny trening mający na celu wykształcenie nawyku prawidłowego oddechu przeponowo – relaksacyjnego dla uczniów zainteresowanych:

 • poprawą koncentracji i pamięci,
 • ćwiczeniem umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami,
 • ćwiczeniem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • utrzymaniem naturalnej równowagi reakcji zachodzących w organizmie,
 • ćwiczeniem umiejętności relaksowania się,
 • poprawą odporności.
  Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. …
  KARTA ZGŁOSZENIOWA:

REHABILITACJA RUCHOWA

Indywidualnie dobrana terapia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność ruchową).
Okres dzieciństwa ma ogromny wpływ na późniejsze schorzenia kręgosłupa oraz niepełnosprawności ruchowe. Ból, ograniczenie sprawności to tylko niektóre ich konsekwencje. Skolioza, kifoza, lordoza czy płaskie plecy – nieleczone w dzieciństwie pogłębiają się.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz badania psychologicznego i pedagogicznego w Poradni.
Zapisy: kwalifikacja na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność ruchowa).

TRENING EEG BIOFEEDBACK

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. …
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia grupowe skierowane do uczniów potrzebujących wsparcia w:

 • komunikacji z innymi ludźmi,
 • kształtowaniu samooceny,
 • umiejętności współpracy w grupie,
 • zrozumieniu emocji,
 • radzeniu sobie z napięciami emocjonalnymi i fizycznymi.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania Dziecka wśród innych ludzi w różnych sytuacjach życiowych.
Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. …
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Celem zajęć jest stworzenie Uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego, budowanie u Dziecka adekwatnej samooceny oraz przezwyciężanie trudności w opanowaniu określonych umiejętności.
Podczas zajęć stymulowany jest ogólny rozwój ucznia z nastawieniem na usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych. Planując pracę w zespole zwracamy uwagę na zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych Dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki  indywidualnych trudności w nauce ze zwróceniem uwagi na mocne strony Dziecka. Uczestnicy zajęć są systematycznie motywowani i wdrażani są do samodzielnej pracy i samokontroli.

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. …
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Z PROGRAMEM KULINARNYM

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne mają na celu zrozumienie różnego rodzaju sytuacji życiowych oraz przezwyciężenie trudności w funkcjonowaniu społecznym poprzez:

 • rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
 • rozwijanie samoświadomości – mocne strony, zainteresowania,
 • rozwijanie umiejętności odmawiania i spokojnego przyjmowania odmowy,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych innych osób.

Tematem przewodnim zajęć będą nasze zdolności kulinarne:

 • wykorzystamy nasze zdolności i umiejętności bezpiecznej obsługi urządzeń kuchennych, wykonywania potraw według przepisów oraz poczucie estetyki podczas podawania i dekorowania dań,
 • opracujemy nowe receptury potraw,
 • poznamy nowe smaki.

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. …
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI HORTITERAPII

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne mają na celu zrozumienie różnego rodzaju sytuacji życiowych oraz przezwyciężenie trudności w funkcjonowaniu społecznym poprzez:

 • rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
 • rozwijanie samoświadomości – mocne strony, zainteresowania,
 • rozwijanie umiejętności odmawiania i spokojnego przyjmowania odmowy,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych innych osób.

Tematem przewodnim zajęć będzie przyroda:

 • wykorzystamy bliskie sąsiedztwo lasu,
 • zaopiekujemy się szkolnym ogródkiem,
 • zaprojektujemy zielone ściany w naszej szkole.

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. …
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO – SPOŁECZNE

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. …
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

PROJEKTY DŁUGOTRWAŁE:

KLASA Z ECDL

– lekcje informatyki wzbogacone są o zagadnienia egzaminacyjne Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Uczniowie przygotowywani są do zdobycia certyfikatu ECDL – uznanego na całym świecie.

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

TECHNIKA – PROJEKTY

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.