nowy rok szkolny

Drogi Rodzicu,
Witamy Cię bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym!
Czas zakończyć wakacyjne podróże, zmienić tryb życia, poznać naszą ofertę na najbliższe miesiące.
Chcielibyśmy przybliżyć nasze priorytety, plany i pomysły – mamy nadzieję, że to ułatwi naszą współpracę oraz pozwoli zrozumieć szkolną codzienność.
Dzięki metodzie Montessori, którą wykorzystujemy w codziennej pracy, gwarantujemy indywidualizację w procesie kształcenia. Metoda ta sprawdza się w naszych warunkach, sprawia, że nowe wiadomości i umiejętności, które chcemy przekazać naszym Uczniom, są w prosty sposób przyswajane. W październiku chcielibyśmy zaprosić Cię na naszą II Konferencję Montessori, gdzie zaprezentujemy szkolną codzienność.
Dzieci w naszej szkole czują się bezpiecznie – wszyscy się znamy i szanujemy.
Duży nacisk kładziemy na zdrowy styl życia, szacunek do pracy i pieniądza, uczymy oszczędzania.
W atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji odkrywamy możliwości uczniów.
Wszystko to sprawi, że nasz absolwent, a Twoje Dziecko będzie wzrastać w atmosferze miłości, osiągając satysfakcjonujące wyniki.
Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć oraz projektów.
Czekamy na Ciebie 1 września!

ZAJĘCIA DODATKOWE

PRACA WŁASNA

Praca własna to czas samodzielnej pracy ucznia pod opieką nauczyciela w specjalnie przygotowanym otoczeniu – sali lekcyjnej wyposażonej w pomoce Montessori.
Uczeń, podczas pracy własnej, wykonuje zarówno zadania wynikające z planu prac oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uczeń decyduje o miejscu i czasie, w jakim będzie wykonywał pracę.
Czy to nie za dużo wolności?
Oczywiście, że nie!  🙂 Pracujemy w ciszy i skupieniu, zadanie doprowadzamy do końca, materiał wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem, zawsze odkładamy na miejsce po skończonej pracy. Ze względu na to, że materiał Montessori występuje w pojedynczym egzemplarzu, praca musi być odpowiednio zaplanowana – należy cierpliwie czekać na swoją kolej, z szacunkiem odnosić się do kolegów już pracujących.
Podczas pracy własnej często zdarza się, że dzieci uczą się od siebie nawzajem, chętnie sobie pomagają.
Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.
Nasza szkoła oferuje naukę języka niemieckiego i angielskiego ukierunkowaną na zdobywanie kompetencji językowych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Zdobytą wiedzę po szkole podstawowej można potwierdzić certyfikatem międzynarodowym na różnych poziomach, zazwyczaj (A2/B1). Dopasowana liczba godzin, odpowiednie podręczniki oraz dodatkowe materiały mają na celu efektywne nauczanie i uczenie się. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się w sposób praktyczny z różnymi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami rozwiązywania konkretnych zadań. Decyzje o przystąpieniu ucznia do egzaminu podejmują rodzice. Egzaminy są przeprowadzane Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut InBIT przy ul. Adama Mickiewicza 47 w Szczecinie. Po skończeniu szkoły
podstawowej uczeń może kontynuować swoją naukę języka, zdobywając kolejne poziomy certyfikatu językowego.

“SŁÓWKA SÓWKI”

Celem zajęć jest:

 • przypomnienie zasad ortografii,
 • bogacenie słownictwa,
 • utrwalenie nawyku korzystania ze słowników (języka polskiego, wyrazów obcych, itp.)
 • gromadzenie materiału potrzebnego przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi pisemnej,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia własnych tekstów,
 • utrwalenie i uzupełnienie materiału poznanego na lekcjach języka polskiego.

Zajęcia te możemy nazwać “warsztatem pisarza”, ponieważ w kompleksowy sposób przygotowują do redagowania prac pisemnych, których temat i treść jest wyborem ucznia.
Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

 • KL. I – III

Zajęcia ruchowe mają na celu zachęcić Uczniów do podejmowania aktywności ruchowej. Oprócz korzyści rozwojowych uczymy się współpracy w grupie.
Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

 • PIŁKA – CHŁOPCY KL. IV – VIII
 • TANECZNO – RUCHOWE
  DZIEWCZYNKI KL. IV – VII
  Zajęcia mają na celu:
  – zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
  – pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.
 • ZAJĘCIA KOREKCYJNE – WADY POSTAWY –
  KLASY I – V
  Zajęcia mają na celu:
  – wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała,
  -podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dziecka.

ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNE

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

 • KL. VII – VIII

Zajęcia konstrukcyjne mają na celu zachęcić Uczniów do podejmowania aktywności technicznej. Oprócz wiadomości i umiejętności technicznych uczymy się współpracy w grupie, dyscypliny, kształcimy nawyk bezpiecznej pracy. Uczestnik zajęć w zespole dwuosobowym przygotowuje swój indywidualny projekt techniczny w oparciu o karty pracy, filmy instruktażowe z wykorzystaniem materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych.
Podczas zajęć będziemy:
– czytać rysunki techniczne,
– planować pracę,
– dokonywać pomiarów,
– pracować przy użyciu narzędzi w celu obróbki różnych materiałów,
– tworzyć ciekawe konstrukcje wielomateriałowe.
Korzyści:
– motywacja do działania,
– kreatywność,
– myślenie techniczne,
– pobudzanie wyobraźni,
– pomoc w wyborze zawodu.

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ (met. prof. Alfreda Tomatisa)

Indywidualnie dopasowany trening uwagi słuchowej dla:

 • uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zespół Aspergera, ADHD, ADD, autyzm, zespół Downa, zaburzenia mowy, dysleksja, dyskalkulia i dysortografia);
 • uczniów zainteresowanych wspomaganiem nauki języków obcych;
 • uczniów potrzebujących wsparcia w zakresie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja, pamięć;
 • uczniów zainteresowanych wspomaganiem umiejętności uczenia się.
  Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. 6.09.2021 oraz 7.09.2021
  KARTA ZGŁOSZENIOWA:

RSA – TRENING ODDYCHANIA

indywidualny trening mający na celu wykształcenie nawyku prawidłowego oddechu przeponowo – relaksacyjnego dla uczniów zainteresowanych:

 • poprawą koncentracji i pamięci,
 • ćwiczeniem umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami,
 • ćwiczeniem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • utrzymaniem naturalnej równowagi reakcji zachodzących w organizmie,
 • ćwiczeniem umiejętności relaksowania się,
 • poprawą odporności.
  Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. 8.09.2021 oraz 9.09.2021
  KARTA ZGŁOSZENIOWA:

REHABILITACJA RUCHOWA

Indywidualnie dobrana terapia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność ruchową).
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz badania psychologicznego i pedagogicznego w Poradni.
Zapisy: kwalifikacja na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność ruchowa).

TRENING EEG BIOFEEDBACK

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. 8.09.2021 oraz 9.09.2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia grupowe skierowane do uczniów potrzebujących wsparcia w:

 • komunikacji z innymi ludźmi,
 • kształtowaniu samooceny,
 • umiejętności współpracy w grupie,
 • zrozumieniu emocji,
 • radzeniu sobie z napięciami emocjonalnymi i fizycznymi.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania Dziecka wśród innych ludzi w różnych sytuacjach życiowych.
Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. 8.09.2021 oraz 9.09.2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Celem zajęć jest stworzenie Uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego, budowanie u Dziecka adekwatnej samooceny oraz przezwyciężanie trudności w opanowaniu określonych umiejętności.
Podczas zajęć stymulowany jest ogólny rozwój ucznia z nastawieniem na usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych. Planując pracę w zespole zwracamy uwagę na zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych Dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki  indywidualnych trudności w nauce ze zwróceniem uwagi na mocne strony Dziecka. Uczestnicy zajęć są systematycznie motywowani i wdrażani są do samodzielnej pracy i samokontroli.

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. 68.09.2021 oraz 9.09.2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Z PROGRAMEM KULINARNYM

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne mają na celu zrozumienie różnego rodzaju sytuacji życiowych oraz przezwyciężenie trudności w funkcjonowaniu społecznym poprzez:

 • rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
 • rozwijanie samoświadomości – mocne strony, zainteresowania,
 • rozwijanie umiejętności odmawiania i spokojnego przyjmowania odmowy,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych innych osób.

Tematem przewodnim zajęć będą nasze zdolności kulinarne:

 • wykorzystamy nasze zdolności i umiejętności bezpiecznej obsługi urządzeń kuchennych, wykonywania potraw według przepisów oraz poczucie estetyki podczas podawania i dekorowania dań,
 • opracujemy nowe receptury potraw,
 • poznamy nowe smaki.

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn.8.09.2021 oraz 9.09.2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI HORTITERAPII

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne mają na celu zrozumienie różnego rodzaju sytuacji życiowych oraz przezwyciężenie trudności w funkcjonowaniu społecznym poprzez:

 • rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
 • rozwijanie samoświadomości – mocne strony, zainteresowania,
 • rozwijanie umiejętności odmawiania i spokojnego przyjmowania odmowy,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych innych osób.

Tematem przewodnim zajęć będzie przyroda:

 • wykorzystamy bliskie sąsiedztwo lasu,
 • zaopiekujemy się szkolnym ogródkiem,
 • zaprojektujemy zielone ściany w naszej szkole.

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. 8.09.2021 oraz 9.09.2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI TERAPII RĘKI

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne mają na celu zrozumienie różnego rodzaju sytuacji życiowych oraz przezwyciężenie trudności w funkcjonowaniu społecznym poprzez:

 • rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
 • rozwijanie samoświadomości – mocne strony, zainteresowania,
 • rozwijanie umiejętności odmawiania i spokojnego przyjmowania odmowy,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych innych osób.

Tematem przewodnim zajęć będzie usprawnianie motoryki małej:

 • usprawnianie pracy rąk,
 • praca z receptorami skóry poprzez m. in. dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych,
 • wykonanie ciekawych projektów różnorodnymi metodami.

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. 8.09.2021 oraz 9.09.2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO – SPOŁECZNE

Zapisy: podczas zebrania z rodzicami w dn. 6.09.2021 oraz 7.09.2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA:

PROJEKTY DŁUGOTRWAŁE:

KLASA Z ECDL

– lekcje informatyki wzbogacone są o zagadnienia egzaminacyjne Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Uczniowie przygotowywani są do zdobycia certyfikatu ECDL – uznanego na całym świecie.

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Cele Szkoły Promującej Zdrowie
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
– zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
– umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmocnienie w nich poczucie własnej wartości,
– zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
– włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
– wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
– włączenie do działań szkoły służbę zdrowia i rodziców.
Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:
– uczniowie;
– nauczyciele;
– rodzice;
– inni pracownicy szkoły;
– inne osoby ze społeczności lokalnej.

TECHNIKA – PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych wg planu zajęć.

Zajęcia konstrukcyjne będą realizowane podczas lekcji techniki w klasach IV – VI. Zajęcia mają na celu zachęcić Uczniów do podejmowania aktywności technicznej. Oprócz wiadomości i umiejętności technicznych uczymy się współpracy w grupie, dyscypliny, kształcimy nawyk bezpiecznej pracy. Uczestnik zajęć w zespole dwuosobowym przygotowuje swój indywidualny projekt techniczny w oparciu o karty pracy, filmy instruktażowe z wykorzystaniem materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych.
Podczas zajęć będziemy:
– czytać rysunki techniczne,
– planować pracę,
– dokonywać pomiarów,
– pracować przy użyciu narzędzi w celu obróbki różnych materiałów,
– tworzyć ciekawe konstrukcje wielomateriałowe.
Korzyści:
– motywacja do działania,
– kreatywność,
– myślenie techniczne,
– pobudzanie wyobraźni,
– pomoc w wyborze zawodu.