Zapisy

TERMINY – NABÓR:
do 27.03.2020 r. – przyjmujemy karty zgłoszeniowe;
30.03 -3.04.2020 r. – spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami – według ustalonego harmonogramu;
15.04.2020 r. – podamy wyniki rekrutacji;
do 30.04.2020 r. – podpisywanie umów.

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji według wcześniej zaplanowanego harmonogramu:

  • rodzice otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz ankiety rekrutacyjnej; prosimy o wypełnienie i odesłanie;
  • po odesłaniu ankiety w przypadku pytań będziemy kontaktować się telefonicznie;
  • następnie rodzice otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej projekt umowy;
  • podpisywanie umów odbędzie się podczas indywidualnych spotkań.

 

Zasady rekrutacji:

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci, których rodzice akceptują zasady funkcjonowania Szkoły oraz Statut.
2. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest każdego roku.
3. Nabór do pozostałych klas odbywa się w zależności od wolnych miejsc. Ma charakter uzupełniający.
4. Warunkiem przyjęcia ucznia podczas naboru uzupełniającego jest ukończenie przez niego klasy programowo niższej i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest złożenie Karty Zgłoszeniowej, wpłaty opłaty wpisowej, podpisania umowy przez rodziców, dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów dziecka.
6. Karty Zgłoszeniowe przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły.
7. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem na podstawie rozmowy z rodzicami oraz po spotkaniu z dzieckiem.
8. Po analizie wszystkich Kart Zgłoszeniowych Organ Prowadzący Szkołę podaje listę uczniów przyjętych do Szkoły.

 

Karta zgłoszeniowa: zgloszenieszkola