Zapisy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Elan Vital to:

  • małe zespoły klasowe – klasy łączone 1-3, 4-6, 7-8 – co sprzyja indywidualizacji kształcenia, bez hamowania ciekawości oraz daje możliwość powtórzenia materiału,
  • rodzinna atmosfera – wszyscy się znamy, chętnie razem spędzamy czas,
  • bezpieczeństwo – ogrodzony teren, brak bezpośredniego dostępu dla osób z zewnątrz, atmosfera szacunku i zrozumienia,
  • języki obce (j. angielski i j. niemiecki od kl. 1),
  • sale wyposażone w pomoce Montessori,
  • nowoczesne wyposażenie: monitory interaktywne, tablice interaktywne, profesjonalna szkolna telewizja, “Magiczny dywan”, tablety i laptopy, gogle VR,
  • specjalistyczna pomoc (zajęcia w ramach rewalidacji i terapii – TUS, Trenig słuchowy met. Tomatisa, RSA, SI, terapia ręki, fizjoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne z programami hortiterapii i kulinarnym, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne),
  • piękne otoczenie – las, boisko Orlik, własny plac zabaw, ogródki kwiatowe i warzywne,
  • własny transport – autokar szkolny na trasie Police – Przęsocin – Police.

TERMINY – NABÓR:
do 29.03.2024 r. – przyjmujemy karty zgłoszeniowe;
do 19.04.2024 r. – spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami – według ustalonego harmonogramu:

16.04.2024 godz. 16.00 – 17.30 – Warsztaty dla przyszłych PIERWSZOKLASISTÓW – warsztaty dla dzieci,

18.04.2024 godz. 17.00 – spotkanie z RODZICAMI (bez Dzieci)

19.04.2024 r. – podamy wyniki rekrutacji;
do 26.04.2024 r. – podpisywanie umów.

Jeżeli myślisz o zapisaniu Dziecka do naszej szkoły prześlij wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Zaproponujemy Ci wówczas spotkanie:
– indywidualne spotkanie w godzinach popołudniowych z zachowaniem zalecanych środków ostrożności. Wraz z Dzieckiem sprawdzisz jak działamy. Podczas zwiedzania szkoły dowiesz się jak wyglądają zajęcia. Odpowiemy na pytania Twoje i Dziecka.
Gdy poznasz już szkołę poprosimy Cię o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.

Zasady rekrutacji:

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci, których rodzice akceptują zasady funkcjonowania Szkoły oraz Statut.
2. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest każdego roku.
3. Nabór do pozostałych klas odbywa się w zależności od wolnych miejsc. Ma charakter uzupełniający.
4. Warunkiem przyjęcia ucznia podczas naboru uzupełniającego jest ukończenie przez niego klasy programowo niższej i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest złożenie Karty Zgłoszeniowej, wpłaty opłaty wpisowej (po podpisaniu umowy), podpisania umowy przez rodziców, dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów Dziecka.
6. Karty Zgłoszeniowe przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły w wersji papierowej oraz elektronicznej.
7. Decyzję o przyjęciu Dziecka do szkoły podejmuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem na podstawie rozmowy z rodzicami oraz po spotkaniu z Dzieckiem.
8. Po analizie wszystkich Kart Zgłoszeniowych Organ Prowadzący Szkołę podaje listę Uczniów przyjętych do Szkoły.

 

Karta zgłoszeniowa – pobierz: zgloszenieszkola

Cennik – Szkoła

Cennik obowiązujący od 01.09.2024.:

Czas pobytu dziecka Opłata stała miesięczna
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 8280 zł

– 690 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 828 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 7440 zł – opłata uwzględnia rabat dla Dzieci, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” lub dla rodzeństw (warunek: minimum dwoje dzieci uczy się w szkole)

– 620 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 744 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

Zajęcia świetlicowe 1 godzina dziennie w przedziałach czasowych:

7.00 – 8.00
15.30 – 16.30

 

100 zł/ mies.
100 zł/ mies.

Cennik obowiązujący od 01.09.2023.:

Czas pobytu dziecka Opłata stała miesięczna Opłata za wyżywienie
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 7524 zł

– 627 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 752,40 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

14 zł /dzień/ obiad
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 6804 zł – opłata uwzględnia rabat dla Dzieci, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” lub dla rodzeństw (warunek: minimum dwoje dzieci uczy się w szkole)

– 567 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 680,40 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

14 zł /dzień/ obiad
Zajęcia świetlicowe 1 godzina dziennie w przedziałach czasowych:

7.00 – 8.00
15.30 – 16.30

 

100 zł
100 zł

Cennik obowiązujący od 01.09.2022.:

Czas pobytu dziecka Opłata stała miesięczna Opłata za wyżywienie
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 6840 zł

– 570 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 684 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

14 zł /dzień/ obiad
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 6180 zł – opłata uwzględnia rabat dla Dzieci, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” lub dla rodzeństw, które nie uczęszczały do NPP “Urwisek”

– 515 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 618 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

14 zł /dzień/ obiad
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 5220 zł – opłata uwzględnia rabat dla rodzeństw, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” (przynajmniej 1 dziecko)

– 435 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 522 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

14 zł /dzień/ obiad
Zajęcia świetlicowe 1 godzina dziennie w przedziałach czasowych:

7.00 – 8.00
15.30 – 16.30

 

100 zł
100 zł

 

OPŁATA WPISOWA
Warunkiem przyjęcia Dziecka do szkoły jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Opłata wpisowa w wysokości 500 zł pobierana jest przy podpisywaniu pierwszej umowy, przedłużając umowę na kolejny rok uiszcza się jedynie opłatę za wyprawkę plastyczno – techniczną.
WYPRAWKA PLASTYCZNO – TECHNICZNA
Opłata roczna = 300 zł

SPÓŹNIENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w szkole. W przypadku spóźnienia wykraczającego poza godziny pracy placówki za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Czesne i inne opłaty związane z pobytem dziecka w Szkole należy wpłacać na konto bankowe Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka: 40 1140 2017 0000 4202 1088 3330 w tytule wpłaty podając imię i nazwisko Dziecka.
Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego 10 dni po terminie wystawiane jest wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności – koszt wystawionego wezwania do zapłaty 50 zł.
Zastrzega się prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaległości za co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni oraz uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy.