Zapisy

TERMINY – NABÓR:
do 27.03.2020 r. – przyjmujemy karty zgłoszeniowe;
30.03 -3.04.2020 r. – spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami – według ustalonego harmonogramu;
15.04.2020 r. – podamy wyniki rekrutacji;
do 30.04.2020 r. – podpisywanie umów.

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji według wcześniej zaplanowanego harmonogramu:

  • rodzice otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz ankiety rekrutacyjnej; prosimy o wypełnienie i odesłanie;
  • po odesłaniu ankiety w przypadku pytań będziemy kontaktować się telefonicznie;
  • następnie rodzice otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej projekt umowy;
  • podpisywanie umów odbędzie się podczas indywidualnych spotkań.

 

Zasady rekrutacji:

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci, których rodzice akceptują zasady funkcjonowania Szkoły oraz Statut.
2. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest każdego roku.
3. Nabór do pozostałych klas odbywa się w zależności od wolnych miejsc. Ma charakter uzupełniający.
4. Warunkiem przyjęcia ucznia podczas naboru uzupełniającego jest ukończenie przez niego klasy programowo niższej i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest złożenie Karty Zgłoszeniowej, wpłaty opłaty wpisowej, podpisania umowy przez rodziców, dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów dziecka.
6. Karty Zgłoszeniowe przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły.
7. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem na podstawie rozmowy z rodzicami oraz po spotkaniu z dzieckiem.
8. Po analizie wszystkich Kart Zgłoszeniowych Organ Prowadzący Szkołę podaje listę uczniów przyjętych do Szkoły.

 

Karta zgłoszeniowa: zgloszenieszkola

 

Cennik – Szkoła

Cennik obowiązujący od 01.09.2019.:

Czas pobytu dziecka Opłata stała miesięczna Opłata za wyżywienie
8-16 Opłata roczna = 5760 zł

– 480 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 576 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

9 zł /dzień/ obiad
8-16 Opłata roczna = 5160 zł – opłata uwzględnia rabat dla dzieci, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” lub dla rodzeństw, które nie uczęszczały do NPP “Urwisek”

– 430 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 516 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

9 zł /dzień/ obiad
8-16 Opłata roczna = 4320 zł – opłata uwzględnia rabat dla rodzeństw, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” (przynajmniej 1 dziecko)

– 360 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 432 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

9 zł /dzień/ obiad
Zajęcia świetlicowe 1 godzina dziennie w przedziałach czasowych: 7.00 – 8.00 50 zł

Cennik aktualnie obowiązujący:

Aktualizacja na dzień 30.11.2016.

Czas pobytu dziecka Opłata stała miesięczna Opłata za wyżywienie
8-16 Opłata roczna = 5400zł

– 450 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 540 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

8 zł /dzień
8-16 Opłata roczna = 4800zł – opłata uwzględnia rabat dla dzieci, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” lub dla rodzeństw, które nie uczęszczały do NPP “Urwisek”

– 400 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 480 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

8 zł /dzień
8-16 Opłata roczna = 3960zł – opłata uwzględnia rabat dla rodzeństw, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” (przynajmniej 1 dziecko)

– 330 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 396 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

8 zł /dzień
Zajęcia świetlicowe 1 godzina dziennie w przedziałach czasowych: 6.45 – 8.00 50 zł

OPŁATA WPISOWA
Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Opłata wpisowa w wysokości 300 zł pobierana jest przy podpisywaniu pierwszej umowy, przedłużając umowę na kolejny rok uiszcza się jedynie opłatę za wyprawkę plastyczno – techniczną.
WYPRAWKA PLASTYCZNO – TECHNICZNA
Opłata roczna = 200 zł
SPÓŹNIENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w szkole. W przypadku spóźnienia wykraczającego poza godziny pracy placówki za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku, gdy placówka zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomiona o konieczności dłuższego pobytu Dziecka opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 5 zł – w godzinach pracy placówki oraz 20 zł po godzinach pracy placówki.
ROZLICZENIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Stawka żywieniowa w wysokości 10 zł odliczona będzie za dni robocze tylko w przypadku powiadomienia o nieobecności dziecka do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności w formie sms z podaniem okresu nieobecności- rozliczana będzie przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.
REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Czesne i inne opłaty związane z pobytem dziecka w Szkole należy wpłacać na konto bankowe Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka: 40 1140 2017 0000 4202 1088 3330 w tytule wpłaty podając imię i nazwisko dziecka.
Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego 10 dni po terminie wystawiane jest wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności – koszt wystawionego wezwania do zapłaty 15 zł.
Zastrzega się prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaległości za co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni oraz uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy.