Zapisy

TERMINY – NABÓR:
do 26.03.2021 r. – przyjmujemy karty zgłoszeniowe;
29.03 -2.04.2021 r. – spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami – według ustalonego harmonogramu;
16.04.2021 r. – podamy wyniki rekrutacji;
do 30.04.2021 r. – podpisywanie umów.

Jeżeli myślisz o zapisaniu Dziecka do naszej szkoły prześlij wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Zaproponujemy Ci wówczas spotkanie w bezpiecznych warunkach:
– indywidualne spotkanie w godzinach popołudniowych z zachowaniem zalecanych środków ostrożności. Wraz z Dzieckiem sprawdzisz jak działamy. Podczas zwiedzania szkoły dowiesz się jak wyglądają zajęcia. Odpowiemy na pytania Twoje i Dziecka.
Gdy poznasz już szkołę poprosimy Cię o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.

Zasady rekrutacji:

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci, których rodzice akceptują zasady funkcjonowania Szkoły oraz Statut.
2. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest każdego roku.
3. Nabór do pozostałych klas odbywa się w zależności od wolnych miejsc. Ma charakter uzupełniający.
4. Warunkiem przyjęcia ucznia podczas naboru uzupełniającego jest ukończenie przez niego klasy programowo niższej i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest złożenie Karty Zgłoszeniowej, wpłaty opłaty wpisowej (po podpisaniu umowy), podpisania umowy przez rodziców, dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów Dziecka.
6. Karty Zgłoszeniowe przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły w wersji papierowej oraz elektronicznej.
7. Decyzję o przyjęciu Dziecka do szkoły podejmuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem na podstawie rozmowy z rodzicami oraz po spotkaniu z Dzieckiem.
8. Po analizie wszystkich Kart Zgłoszeniowych Organ Prowadzący Szkołę podaje listę Uczniów przyjętych do Szkoły.

 

Karta zgłoszeniowa – pobierz: zgloszenieszkola

 

Cennik – Szkoła

Cennik obowiązujący od 01.09.2021.:

Czas pobytu dziecka Opłata stała miesięczna Opłata za wyżywienie
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 6240 zł

– 520 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 624 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

11 zł /dzień/ obiad
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 5640 zł – opłata uwzględnia rabat dla Dzieci, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” lub dla rodzeństw, które nie uczęszczały do NPP “Urwisek”

– 470 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 564 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

11 zł /dzień/ obiad
8.15 – 15.30

(Dzieci korzystające z autokaru – godz. 8.00 – 15.50)

Opłata roczna = 4752 zł – opłata uwzględnia rabat dla rodzeństw, które przynajmniej 1 rok poprzedzający naukę w szkole uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego “Urwisek” (przynajmniej 1 dziecko)

– 396 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 475,2 zł płatne przez 10 miesięcy w roku (oprócz miesięcy wakacyjnych)

11 zł /dzień/ obiad
Zajęcia świetlicowe 1 godzina dziennie w przedziałach czasowych:

7.00 – 8.00
15.30 – 16.00

 

100 zł
50 zł

 

Aktualizacja na dzień 01.09.2021.

OPŁATA WPISOWA
Warunkiem przyjęcia Dziecka do szkoły jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Opłata wpisowa w wysokości 300 zł pobierana jest przy podpisywaniu pierwszej umowy, przedłużając umowę na kolejny rok uiszcza się jedynie opłatę za wyprawkę plastyczno – techniczną.
WYPRAWKA PLASTYCZNO – TECHNICZNA
Opłata roczna = 200 zł
SPÓŹNIENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w szkole. W przypadku spóźnienia wykraczającego poza godziny pracy placówki za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
ROZLICZENIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE
Stawka żywieniowa w wysokości 11 zł odliczona będzie za dni robocze tylko w przypadku powiadomienia o nieobecności Dziecka do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności w formie sms z podaniem okresu nieobecności- rozliczana będzie przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.

REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Czesne i inne opłaty związane z pobytem dziecka w Szkole należy wpłacać na konto bankowe Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka: 40 1140 2017 0000 4202 1088 3330 w tytule wpłaty podając imię i nazwisko Dziecka.
Opłata za świadczone usługi uiszczana jest z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego 10 dni po terminie wystawiane jest wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności – koszt wystawionego wezwania do zapłaty 30 zł.
Zastrzega się prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaległości za co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni oraz uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy.