Oddział Przedszkolny

Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej Elan Vital to:

 • małe zespoły – grupy łączone:
  Grupa Zielona – 3-5 latki,
  Grupa Niebieska – zerówka współpracująca z klasą 1
 • rodzinna atmosfera – wszyscy się znamy, chętnie razem spędzamy czas,
 • bezpieczeństwo – ogrodzony teren, brak bezpośredniego dostępu dla osób z zewnątrz, atmosfera szacunku i zrozumienia,
 • języki obce (j. angielski)
 • sale wyposażone w pomoce Montessori,
 • nowoczesne wyposażenie: monitory interaktywne, tablice interaktywne,  “Magiczny dywan”, tablety i laptopy, gogle VR,
 • specjalistyczna pomoc (zajęcia w ramach rewalidacji i terapii – TUS, Trenig słuchowy met. Tomatisa, RSA, SI, terapia ręki, fizjoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne z programami hortiterapii i kulinarnym, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne),
 • piękne otoczenie – las, boisko Orlik, własny plac zabaw, ogródki kwiatowe i warzywne,
 • własny transport – autokar szkolny na trasie Police – Przęsocin – Police.

TERMINY – NABÓR:
do 30.04.2024 r. – przyjmujemy karty zgłoszeniowe;
do 09.05.2024 r. – spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami – według ustalonego harmonogramu:

07.05.2024 godz. 16.00 – 17.30 – Warsztaty dla przyszłych Zerówkowiczów – warsztaty dla dzieci,

09.05.2024 godz. 17.00 – spotkanie z RODZICAMI (bez Dzieci)

10.05.2024 r. – podamy wyniki rekrutacji;
do 24.05.2024 r. – podpisywanie umów.

Zasady rekrutacji:

1. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są dzieci, których rodzice akceptują zasady funkcjonowania Szkoły oraz Statut.
2. Nabór prowadzony jest każdego roku.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu mają Dzieci już uczęszczające do naszych placówek.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego jest złożenie Karty Zgłoszeniowej, wpłaty opłaty wpisowej (po podpisaniu umowy), podpisania umowy przez rodziców, dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu dokumentów Dziecka.
6. Karty Zgłoszeniowe przyjmowane będą w sekretariacie w wersji papierowej oraz elektronicznej.
7. Decyzję o przyjęciu Dziecka do Oddziału Przedszkolnego podejmuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem na podstawie rozmowy z rodzicami oraz po spotkaniu z Dzieckiem.
8. Po analizie wszystkich Kart Zgłoszeniowych Organ Prowadzący Szkołę podaje listę Dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego.

 

W grupach przedszkolnych realizowane są cele i zadania określone w Ustawie:
1. Naszym celem jest:
– Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
– Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
2. Placówka zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
3. Placówka dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
4. Placówka stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
5. Zadaniem Placówki jest:
– Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.
– Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
– Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
– Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego.
– Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.
– Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
– Organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Misją naszego przedszkola jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego
o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. W założeniach opieramy się na pedagogice Marii Montessori, która daje dziecku szansę wszechstronnego intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, fizycznego oraz duchowego rozwoju. W naturalny sposób wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Dziecko uczy się szacunku do samego siebie oraz do innych osób. Pedagogika M. Montessori przygotowuje dziecko do samodzielnego życia przez wspieranie jego potencjalnych możliwości. Dzięki temu, w dorosłym życiu każde z nich ma szansę być osobą otwartą, pewną siebie i ciekawą życia.

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.
Maria Montessori

Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy. Dzieci uczą się pracować w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori, które można podzielić na następujące kategorie:
•materiał praktyczny- umożliwia wykonywanie ćwiczeń przydatnych w codziennym życiu.
•materiał sensoryczny- umożliwia poznanie polisensoryczne.
•materiał kulturalny – przedmioty kulturalne takie jak: historia, geografia, biologia, muzyka i rysunek wzbogacają wiedzę dziecka o świecie, w którym żyje.
•materiał językowy – wspiera rozwój kompetencji językowych dzieci.
•materiał matematyczny – ułatwia rozumienie praw i wzorów matematycznych, potrzebnych w myśleniu abstrakcyjnym.

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.
Realizujemy ten program poprzez pracę z materiałem montessoriańskim.
Cele w pedagogice Montessori realizowane w naszym przedszkolu wspomagają dziecko w:
• rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
• wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
• wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
• osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
• wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
• formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
• szacunku dla pracy innych,
• rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
• osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Godziny otwarcia placówki:
7 – 16.30
Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach 9-12
tel. 91 421 56 30

Podczas wyjazdu Dzieci na wycieczkę lub na zajęcia poza przedszkolem placówka jest zamknięta. W tych przypadkach dzieci należy przyprowadzać i odbierać we wskazanych w danym przypadku godzinach, a w pilnych sprawach kontaktować się pod nr tel.: 664 662 917

Rozkład dnia:
7.00 – 8.30 (Grupa Niebieska do godz. 8.15): czas przyprowadzania Dzieci do przedszkola.
Rozkład dnia:
7.00-8.00 Świetlica
To czas, w którym dzieci przybywają do przedszkola. Wśród propozycji aktywności znajdziemy tu gry planszowe, puzzle, książki, klocki drewniane, rysowanie oraz zabawy z domową ciastoliną.
8.30-9.30 Śniadanie
8.00-11.00 Praca własna z materiałem Montessori
Okres pracy własnej z materiałem Montessori stanowi trzon naszej edukacji dzieci. Poprzez różnorodność wyboru aktywności, dzieci mogą pracować w zgodzie ze swoim tempem oraz zainteresowaniami. W tym czasie uczą się zagadnień życia praktycznego, rozwijają swoją małą i dużą motorykę, samodzielność. To również czas na poznawanie zagadnień matematycznych oraz naukę czytania, pisania i wiedzy o świecie.
11.00- 12.00 Wyjście na dwór
Dzieci kochają zabawy na świeżym powietrzu i obcowanie z naturą. Dlatego wychodzimy na dwór codziennie, niezależnie od pogody, lubimy też spacery i las.
12.30 Wspólny obiad – drugie danie
To wspólny czas na celebrowanie posiłku. Dzieci nakrywają do stołu. Nie są zmuszane do jedzenia. Szanujemy ich wybory. Posiłek to okazja do rozmów i poznawania nowych smaków.  Dzieci są również włączone w aktywności sprzątania po posiłku.
13.00 -13.45 Odpoczynek, relaksacje, oglądanie książeczek
14.00 Wspólny obiad – zupa
14.15   Spotkanie w kręgu
Grupa zbiera się w kręgu, aby omówić bieżące sprawy. Każde dziecko (jeśli tylko chce) może podzielić się z innymi tym co jest dla niego tego dnia ważne.
14.45 – 16.00 Praca pod kierunkiem nauczyciela
To czas na rozwiązywanie kart pracy, ćwiczenia grafomotoryczne lub popołudniową pracę własną.
15.00 Podwieczorek
15.00-16.30 Świetlica
To czas swobodnej zabawy, czytania książek czy wyjścia na dwór.

Zajęcia dodatkowe:
• Język angielski
• Zajęcia sportowe ,,Przedszkole i piłka”
• Zajęcia logopedyczne – zgodnie z opinią/ orzeczeniem PPP
• Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej – zgodnie z opinią/ orzeczeniem PPP

Przebywanie na świeżym powietrzu
Dokładamy wszelkich starań, aby Dzieci przebywające pod naszą opieką codziennie wychodziły na świeże powietrze. Tylko bardzo niesprzyjająca pogoda powoduje rezygnację z wyjścia. Prosimy, aby Dzieci były ubieranie odpowiednio do pogody, najlepiej „na cebulkę”. W szatni powinny być zostawione dodatkowe ubrania (ciepła bluza, kurtka przeciwdeszczowa, kalosze), które będą wykorzystane w razie konieczności. Jeśli Dziecko ma specjalne ubranie na dwór (np. rajtuzy lub ciepłe spodnie) prosimy, aby było włożone do rękawa kurtki lub bluzy. Będzie to sygnał dla Pani, że ma być założone.

Zwierzęta w przedszkolu
W naszych salach pojawiają się zwierzęta. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji prosimy o wypełnienie deklaracji dotyczących chorób i alergii. Pozwoli nam to odpowiednio zaplanować dłuższe lub krótsze pobyty zwierząt.

Urodziny w przedszkolu
Dzieci bardzo lubią świętować swoje urodziny wśród kolegów. Urodziny obchodzimy w stylu montessoriańskim, podczas których opowiadamy historię życia Dziecka. Do tego potrzebujemy zdjęć z każdego roku życia Dziecka oraz pamiątek. Zwyczajem jest, że Dzieci zapraszają na poczęstunek, zamiast tortów mile widziane są owoce, warzywa lub orzechy.

Zabawki przynoszone do przedszkola.
Prosimy, aby Dzieci nie przynosiły żadnych zabawek do przedszkola. Wszystko co jest potrzebne do ich rozwoju zapewniamy w przedszkolu i jego otoczeniu.

Materiał Montessori
Nasza placówka jest wyposażona w specjalne pomoce rozwojowe zaprojektowane przez Marię Montessori. Niektóre z nich składają się z wielu drobnych elementów i mogą być używane tylko pod warunkiem, że są kompletne. Jeśli znajdą Państwo w kieszeni Dziecka drobne przedmioty prosimy o przyniesienie ich do przedszkola – mogą to być elementy cennych pomocy.

Kalendarz i dni wolne
DNI WOLNE (wynikające z kalendarza)
1.11.2023 (środa) Wszystkich Świętych
25.12 – 26.12.2023  Boże Narodzenie
01.04.2024 (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1.05.2024 (środa) Święto Pracy
03.05.2024 (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja
30.05.2024 (czwartek) Boże Ciało
15.08.2024 (czwartek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
DODATKOWE DNI WOLNE:
27.12.2023 – 29.12.2023 – przerwa świąteczna
29.04 0 30.04.2024 (poniedziałek, wtorek)
2.05.2024 (czwartek)
31.05.2024 (piątek)
16.08.2024 (piątek)

DUŻURY:
Autokar podczas dyżuru nie dowozi Dzieci.
Miejsce dyżuru zależne od liczby Dzieci.
02.11 – 03.11.2023 (czwartek, piątek)
15.01 – 29.01.2024 – ferie zimowe
28.03- 02.04.2024 – Wiosenna przerwa świąteczna
24.06.2024 – 31.08.2024 – Wakacje

Przyprowadzanie i odbieranie Dzieci z przedszkola
• Przybycie Dziecka
1. W godzinach przychodzenia dzieci wyznaczony pracownik oczekuje na dzieci przy wejściu do placówki. Pracownik przejmuje opiekę nad dzieckiem w momencie przekroczenia progu placówki przez dziecko.
Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci nie wchodzą na teren placówki.
2. Dzieci przyprowadzane powinny być do godz. 8:30.
• Odbieranie Dziecka
1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. Pracownicy placówki zastrzegają sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
2. W przypadku, gdy zachodzi obawa, iż osoba odbierająca dziecko nie powinna sprawować opieki (stany emocjonalne, wpływ alkoholu, itp.) nad dzieckiem, dziecko zostanie w przedszkolu do momentu przybycia drugiego opiekuna (zostanie on natychmiast powiadomiony o obawach pracowników).
3. Rodzic odbierający dziecko sygnalizuje swoje przyjście poprzez naciśnięcie dzwonka – domofonu na zewnątrz. Dziecko odprowadza lub oddaje wychowawca lub wychowawca dyżurny. Podczas procesu oddawania dziecka rodzicowi dopuszcza się jedynie krótką informację o pobycie dziecka. Rodzic czeka na dziecko przed wejściem do przedszkola.
4. Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty:
a) W placówce do godz. 16.00 – w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku, gdy przedszkole zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomione o konieczności dłuższego pobytu Dziecka opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 5 zł
b) W placówce po godz. 16.00 – za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku, gdy przedszkole zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomione o konieczności dłuższego pobytu Dziecka opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 20 zł
5. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania Dziecka od wychowawcy/opiekuna przedszkolnego.

Wyprawka Dziecka
• Dzieci powinny być zaopatrzone w 2 komplety ubrań zmiennych (koszulka z krótkim i długim rękawem, spodnie, skarpetki, majteczki), umieszczone w tradycyjnym, podpisanym worku przedszkolnym.
Niezbędne są także kapcie – najlepiej tenisówki, trampki – dziecko powinno mieć możliwość samodzielnie je zakładać. Dostarczyć należy także płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze.

Wszystkie rzeczy Dziecka przyniesione do przedszkola powinny być podpisane.

Komunikowanie się z Rodzicami
W celu zachowania dobrej komunikacji z przedszkolem oraz zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka, Rodzic jest zobowiązany do uaktualniania danych teleadresowych podanych w Karcie zgłoszeniowej.
• Kontakt z przedszkolem:
Nr telefonu stacjonarnego do sekretariatu: 91 421 56 30
e.mail: sekretariat@urwisek-police.pl
strona internetowa: urwisek-police.pl https://www.facebook.com/urwisek.police/
Zgłaszanie nieobecności Dziecka:
Na powiadomienia o nieobecności dziecka czekamy do godziny 8:00 pierwszego dnia nieobecności (z podaniem liczby dni nieobecności). Powiadomienie o nieobecności powinno mieć formę sms pod nr telefonu 664 662 917. Sms powinien zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka oraz dni nieobecności. Sms-y są przechowywane przez okres 1 miesiąca w celu wyeliminowania sytuacji spornych.
• Konsultacje
Indywidualne spotkania rodziców (bez dziecka) z wychowawcą lub dyrektorem. Terminy będą podawane na bieżąco. Na konsultacje należy umówić się poprzez wysłanie smsa z informacją o chęci spotkania – wówczas telefonicznie umówimy spotkanie.
• Spotkania indywidualne.
Spotkania indywidualne odbywają się z wychowawcami, specjalistami pracującymi z dziećmi, dyrekcją. Spotkania organizowane są z inicjatywy rodziców lub pracowników Urwiska. Spotkania powinny być wcześniej zaplanowane.

Zdrowie Dzieci
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
2. Do placówki nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w placówce (temperatura powyżej 37oC, wymioty, biegunka, wysypka lub inne niepokojące objawy) rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do placówki do czasu całkowitego wyleczenia.
3. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
• Choroby przewlekłe
Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia nas o chorobach przewlekłych, alergiach, napadach padaczkowych (obecnie i w przeszłości), chorobach serca oraz wszelkich przebytych przez Dziecko urazach i operacjach, które mogą mieć wpływ na jego rozwój, zachowanie lub kondycję fizyczną.
• Choroby zakaźne
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie placówki jeśli lekarz stwierdzi u Dziecka chorobę zakaźną, pasożytniczą lub wszawicę. Informacje na ten temat będziemy wysyłać do Państwa mailem/ sms-em.

Higiena
Dzieci myją ręce przed każdym posiłkiem i po powrocie z podwórka. W tym czasie Dzieciom przypomina się o konieczności korzystania z toalety, a Dzieci młodsze są wysadzane na toaletę.