Zasady działania placówki opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora sanitarnego z dn. 4 maja 2020 r.

Żłobek zostanie otwarty od 11 maja 2020 r. w godz. 6.30 – 16.00

godziny pracy placówki mogą zmienić się w uzasadnionych sytuacjach

Procedury Covid – 19: procedury Covid żłobek

deklaracja Rodziców: DEKLARACJA RODZICÓWżłobek

ORGANIZACJA OPIEKI W PODMIOCIE
1. Dzieci będą przyjmowane do placówki do grup zgodnie z godzinami pobytu tak, by zapewnić ciągłość pracy opiekunów.

2. Grupa będzie przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką wyznaczonych na stałe opiekunów.
3. W grupie może przebywać do 12 dzieci, w uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać decyzję o zwiększeniu liczby dzieci do 14.
4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw na jedno dziecko i każdego opiekuna.
5. Z sal, w których przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować.
6. Wietrzenie sal podczas pobytu dzieci odbywa się przynajmniej jeden raz na godzinę.
7. Opiekunowie będą zachowywać między sobą dystans społeczny wynoszący 1,5 m.
8. Przebywanie osób trzecich na terenie placówki należy ograniczyć do minimum z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
9. W placówce wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
10. W placówce wywieszone są plakaty z numerami telefonów Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
11. Dzieci nie będą wychodzić na spacery.
12. Dzieci nie będą myć zębów na terenie placówki.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

1. Do placówki przyjmowane są tylko i wyłącznie zdrowe dzieci bez żadnych objawów chorobowych.
2. Jeżeli wspólnie z dzieckiem mieszka osoba, która przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
3. Dzieci będą przyjmowane zgodnie z terminami zadeklarowanymi przez rodziców. W przypadku zmiany decyzji odnośnie terminu korzystania z opieki w placówce należy powiadomić dyrektora. W przypadku wcześniejszego niż planowany termin rozpoczęcia korzystania z opieki na terenie placówki – z tygodniowym wyprzedzeniem. W przepadku rezygnacji z opieki na terenie placówki – należy zgłosić nieobecność dziecka zgodnie z obowiązującymi dotąd zasadami.
4. Dzieci odprowadzane do placówki będą wyłącznie przez zdrowych rodziców / opiekunów.
5. Dzieci nie wnoszą na teren placówki żadnych przedmiotów, w tym zabawek, żywności, napojów, itp.
6. Wózki nie będą przechowywane na terenie placówki.
7. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dziecko do / z placówki powinien zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m.
8. Rodzice przed oddaniem dziecka pod opiekę do placówki podpisują deklarację dot. opieki podczas pandemii Covid – 19.
10. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci nie wchodzą na teren placówki.
11. W godzinach przychodzenia dzieci – od otwarcia placówki do godz. 8.30 wychowawcy oczekują na dzieci przy wejściu do placówki. Wychowawca przejmuje opiekę nad dzieckiem w momencie przekroczenia progu placówki przez dziecko.
12. Wychowawca jest zabezpieczony w środki ochrony (przyłbica/ maseczka, fartuch, rękawiczki).
13. Podczas oddawania dziecka pod opiekę placówki będzie mierzona temperatura. W przypadku gdy wskazanie termometru będzie powyżej 37 stopni dziecko nie zostanie przyjęte. Wyniki pomiarów wychowawcy zapisują.
14. Wychowawca pomaga w przebraniu dziecka i prowadzi do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.
15. W celu odebrania dziecka należy na 15 minut przed planowanym odbiorem poinformować telefonicznie placówkę i oczekiwać na dziecko przed wejściem do placówki.

KONTAKT Z WYCHOWAWCĄ/ DYREKTOREM

Kontakt z wychowawcą – w przypadku ważnych pytań, informacji dot. bezpośredniej opieki, itp. prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt z dyrektorem – tel. 696 269 532 sekretariat@urwisek-police.pl.

Kontakt osobisty (spotkania, rozmowy) z wychowawcami/ dyrektorem ograniczony będzie do sytuacji wyjątkowych.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA
1. Podczas organizacji żywienia równolegle z zachowaniem zasad higienicznych wymaganych przepisami w zakresie żywienia zbiorowego będą stosowane szczególne środki ostrożności:
– przed wniesieniem do kuchni pojemnik, w którym dowiezione zostały obiady, będzie na zewnątrz dezynfekowany;
– pojemniki z posiłkami należy wyjmować w rękawiczkach jednorazowych;
– naczynia będą myte i wyparzane według zasad dotychczas obowiązujących w placówce.

DEZYNFEKCJA – ZASADY
1. Wszystkie osoby wchodzące do placówki, w tym pracownicy obowiązkowo dezynfekują ręce.
2. Na terenie placówki wszyscy przebywający opiekunowie, inni pracownicy, dzieci regularnie myją ręce z użyciem mydła. Należy używać ręczników jednorazowych.
3. Na terenie placówki prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych.
4. Nie należy prowadzić dezynfekcji w obecności dzieci.
5. W placówce dostępne są dla pracowników środki ochrony: przyłbice, maseczki, fartuchy foliowe, fartuchy z długim rękawem, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji.
6. Termometr będzie dezynfekowany po pomiarze wszystkich dzieci po ich przyjściu oraz na koniec dnia.
7. W toaletach prowadzona będzie bieżąca dezynfekcja.
8. Na koniec dnia przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywały dzieci z uwzględnieniem zaleceń producenta. Włączana jest lampa
9. Pościel będzie prana raz w tygodniu.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Do pracy mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorób zakaźnych.
2. Zajęcia opiekuńczo prowadzone są przez osoby poniżej 60 roku życia.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów, powinien on nie przychodzić do pracy, poinformować pracodawcę oraz skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, odziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie jest on odsunięty od pracy oraz odizolowany od pozostałych osób.
2. Przyjmowanie dzieci jest wstrzymane, budynek zostaje zamknięty dla osób z zewnątrz.
3. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Następnie postępujemy według ich instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
5. Dyrektor opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w placówce.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
7. W przypadku otrzymania informacji o podejrzeniu zakażenia lub zachorowania po godzinach pracy placówki dyrektor zawiadamia pracowników, wychowawcy powiadamiają rodziców dzieci.
8. Dyrektor podejmuje decyzje o zamknięciu placówki.
9. W placówce przeprowadza się pełną dezynfekcję.