ubezpieczenie 2021/2022

Ubezpieczenie

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez
Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
2. Śmierć w wyniku sepsy
3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu rekreacyjnego
uprawiania sportu w czasie zajęć przedszkolnych i poza przedszkolnych
Zakres ubezpieczenia
» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy
» Forma ubezpieczenia: bezimienna
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi,
przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci,
uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia
i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.
Wyłączenia Odpowiedzialności
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych między innymi w wyniku :
1. Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową
oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed
tym dniem
2. Udziału w bójce
Pozostałe wyłączenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Hestia Biznes

Zakres podstawowy, składka podstawowa 13 zł
Suma Ubezpieczenia 6 000 zł
system świadczeń proporcjonalnych

Rodzaj świadczenia
(świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)
Wysokość wypłaty
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia
100% uszczerbku na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia
częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta
» poparzenie
» odmrożenie
» złamanie
» wstrząśnienie mózgu
» zranienie
» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku
» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji
o nieustalonej przyczynie
» następstwa zawału mięśnia sercowego
» następstwa udaru mózgu
% sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku
Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego na terenie
RP (min 7 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu
3% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego na
terenie RP (min 22 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu
1% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do 25% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 3 000 zł
koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,
protez i innych przedmiotów ortopedycznych
do 25% sumy, nie więcej
niż 3 000 zł
koszty odbudowy zębów stałych max 500 zł za każdy ząb stały
uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

% sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku
100% sumy ubezpieczenia
koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez
STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń
wg załączonych rachunków
Uszczerbek w wyniku uprawiania sportu w czasie zajęć przedszkolnych i poza przedszkolnych  % sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał
trwałego uszczerbku
Zakres rozszerzony – świadczenia dodatkowe | Dodatkowa składka płatna od
SU
 
Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do nauki lub pracy – przysługuje od 10 dnia po wypadku, a jeżeli niezdolność do nauki lub pracy trwała co najmniej 30 dni – od następnego dnia po wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni 0,15% sumy
ubezpieczenia
za każdy dzień
niezdolności
do nauki lub pracy
0,13% SU
Zwrot kosztów leczenia, czyli kosztów poniesionych na badania i zabiegi ambulatoryjne, operacyjne, zakup niezbędnych lekarstw lub środków
opatrunkowych oraz pobyt w placówce służby zdrowia
do wysokości 20%
sumy ubezpieczenia
0,04% SU
Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW)
– płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni
Dzienne świadczenie szpitalne  z tyt. choroby-płatne przy pobycie min. 24h w szpitalu, max do 30 dni
0,15% sumy
ubezpieczenia za każdy
dzień pobytu w szpitalu0,15% sumy
ubezpieczenia za każdy
dzień pobytu w szpitalu
0,03 SU

 

 

 

 

0,04%SU

Tabele składek dla punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego
Suma ubezpieczenia [zł]
6 000 zł
Rodzaj świadczenia Składka roczna [zł] za osobę
Świadczenia podstawowe
13 zł

Klauzula dostarczenia OWU Ubezpieczonemu:
Ubezpieczający oświadcza, że koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje ubezpieczony i
zobowiązuje się doręczać Ubezpieczonym (w tym również w formie elektronicznej) OWU Hestia Biznes,
które weszły w życie z dniem 24 września 2018 r, w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na
objęcie go ochroną ubezpieczeniową i finansowania przez niego kosztów składki. Ubezpieczający
potwierdza, że obowiązek wskazany powyżej w zdaniu pierwszym wypełni wobec wszystkich
Ubezpieczonych.

Opłaty należy dokonać w terminie do 30.09.2021 do godz. 15.00 na konto:

Centrum Edukacyjne “Urwisek”

80 1950 0001 2006 2862 0127 0001

tytuł wpłaty: ubezpieczenie – imię i nazwisko Dziecka

Zgłaszanie szkody

www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

W przypadku zdarzenia swoją pomoc oferuje nasz opiekun: Dariusz Wawrzyński tel. 697 624 785