O projekcie

NOWE MIEJSCA OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 W POLICACH!

CENTRUM EDUKACYJNE „URWISEK” KATARZYNA SZULECKA
informuje, iż z dniem 1.04.2020 r. przystępuje do realizacji projektu pt.: „Maluchy i Urwisek”, nr RPZP.06.06.00-32-K008/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W ramach projektu zostanie utworzonych 12 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Żłobku przy ul. Sikorskiego 11, 72-010 Police.
Dofinansowanie funkcjonowania utworzonych miejsc planowane jest od 1.09.2020 do 31.08.2022 r.
Uczestnikiem projektu może być osoba opiekun prawny/rodzic dzieci do lat 3 z terenu województwa zachodniopomorskiego zamierzający powrócić
na rynek pracy :
1.osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze wzg. na obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3,
w tym os., która przerwała karierę zawodową ze wzgl. na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy
z dnia 26.VI.1974 r. – Kodeks pracy
2. osoba pracująca, opiekującym się dzieckiem do lat 3 i będąca w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ust. z dnia 26.VI.1974 r. – Kodeks pracy.

W przypadku os. bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, wsparcie w ramach projektu udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą
się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 m-cy od momentu rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem. W przypadku osób przebywających
na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do powrotu na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
Finansowanie opieki rozpoczyna się z dniem powrotu do pracy opiekuna dziecka do lat 3.
Projektodawca będzie monitorował zmiany sytuacji pozostających poza rynkiem pracy opiekunów dzieci do lat 3.
W przypadku braku podjęcia zatrudnienia w okresie 3 m-cy od momentu rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, projektodawca zmuszony
będzie do rozwiązania umowy z uczestnikiem projektu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w biurze projektu przy ul. Szkolnej 1 w Przęsocinie, pod numerem telefonu 91 421 56 30 lub
na adres mailowy sekretariat@urwisek-police.pl.