Zapisy

1) Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym w ramach dostępnych miejsc w ramach 12 miejsc w żłobku oferowanych w ramach projektu.
2) Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są wypełnić i złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające kryteria wymienione w §3 ust. 2 pkt. 2. Wzór Formularza rekrutacyjnego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
3) Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Kandydata lub osoby upoważnionej.
4) Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 1.04.2020 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 w biurze projektu, pocztą na adres biura projektu, przez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@urwisek-police.pl .
5) Kandydat do projektu, składający dokumenty rekrutacyjne będzie miał możliwość uzupełnienia i/lub korekty w wyznaczonym przez Realizatora projektu terminie, o którym zostanie poinformowany telefonicznie bądź e-mailowo.
6) Niewywiązanie się z powyższych zapisów będzie równoznaczne z rezygnacją Kandydata z procedury rekrutacyjnej.
7) Realizator projektu zastrzega możliwość w rekrutacji premiowania określonej grupy Kandydatów do projektu wg następujących kryteriów punktowych wraz z podaniem ich wartości:
a) wielodzietność rodziny, w której wychowuje się dziecko, objęte opieką w ramach projektu,
b) niepełnosprawność rodzica/opiekuna prawnego,
c) samotny rodzic/opiekun prawny,
d) kobieta rodzic/opiekun prawny.
8) Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia listy rezerwowej.
9) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów do projektu takiej samej ilości punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie termin (data i godzina) złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
10) W sytuacji rezygnacji Kandydata z udziału w projekcie, wolne miejsce zostanie uzupełnione przez kolejną osobę z listy rezerwowej.
11) Decyzja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu Kandydata do projektu jest ostateczna i nie przewiduje się odwołań.
12) Po zakończonych ww. etapach rekrutacji, Kandydat w ustalonym indywidualnie terminie jest zobowiązany do podpisania z Realizatorem projektu Umowy udziału w projekcie i Deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu).
13) Warunkiem podpisania Umowy udziału w projekcie jest przedłożenie dokumentów potwierdzających status na rynku pracy (wymienionych w §3 ust. 2 pkt 2) oraz okazanie Realizatorowi do wglądu oryginałów:  dokumentu tożsamości ze zdjęciem,  aktu urodzenia dziecka/dzieci;  orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego i/lub dziecka (jeżeli dotyczy).
14) Wymagane jest, aby w dniu podpisania Umowy udziału w projekcie, dziecko miało ukończony min. 20 tydzień życia.
15) Niepodpisanie Umowy w wyznaczonym przez Realizatora projektu terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.
16) W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w Formularzu rekrutacyjnym, a dokumentami wymienionymi w pkt 19, umowa z Kandydatem nie zostanie podpisana.
17) W przypadku Uczestników projektu, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski), początek opieki nad dzieckiem przez Realizatora projektu, rozpocznie się z dniem powrotu do pracy Uczestnika projektu tj. po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego u wszystkich pracodawców, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą z datą powstania obowiązku ubezpieczeń.
18) Dla Uczestników projektu, osób bezrobotnych/biernych zawodowo (w tym osób przebywających na urlopie wychowawczym), pozostających poza rynkiem pracy, termin opieki nad dzieckiem, rozpocznie się z dniem umieszczenia dziecka w żłobku.
19) Uczestnik projektu, bezrobotny/bierny zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) jest zobowiązany do podjęcia zatrudnienia w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w żłobku,
20) Podjęcie zatrudnienia jest jednoznaczne z zakończeniem urlopu wychowawczego u wszystkich pracodawców, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą z datą powstania obowiązku ubezpieczeń (druk ZUS ZUA lub ZZA).
21) W przypadku, gdy Uczestnik projektu zgłosi więcej niż jedno dziecko do opieki – wsparcie zostanie przyznane na każde kwalifikujące się dziecko.