Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Maluchy i Urwisek”.
2. Realizatorem projektu jest Centrum Edukacyjne „Urwisek” Katarzyna Szulecka, ul: Majowa 106 B, Tanowo 72-004.
3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej VI Rynek pracy Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
4. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej min.12 osób/rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3: biernych zawodowo, bezrobotnych, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka dzięki uruchomieniu i funkcjonowaniu 12 miejsc w żłobku w Policach i zapewnieniu ich funkcjonowania do 31.08.2022.
5. Placówka opieki nad dzieckiem do lat 3, Żłobek ”Urwisek” gdzie realizowane jest wsparcie w ramach projektu mieści się przy ul. Sikorskiego 11, 72-010 Police.
6. Biuro projektu mieści w Niepublicznej Szkole Podstawowej ELAN VITAL, przy ul. Szkolnej 1, 72-010 Przęsocin.
7. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2020 r. do 31.08.2022 r., przy czym funkcjonowanie placówki – Żłobka planowane jest
od 1.09.2020 do 31.08.2022 r.
8. Za datę przystąpienia do projektu uważa się dzień objęcia wsparciem dziecka w projekcie „Maluchy i Urwisek ”, a zakończenia udziału w projekcie – ostatni dzień pobytu dziecka w placówce określony w oświadczeniu o rezygnacji z udziału w projekcie.

§ 2
Słownik pojęć

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt.: „ Maluchy i Urwisek” realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
b. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.: „Maluchy i Urwisek ”.
c. Kandydacie do projektu – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do projektu, która:
i. jest nieaktywna zawodowo, tj. bezrobotna lub bierna zawodowo i pozostaje poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym, osoba która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywa na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.);
lub
ii. jest aktywna zawodowo i opiekuje się dziećmi w wieku do lat 3, będąca w trakcie przerwy od pracy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
d. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć rodzica/opiekuna prawnego dziecka, z którym podpisano Umowę udziału w projekcie, oraz spełniającego warunki określone w §3.
e. Osobie aktywnie wykonującej pracę zarobkową – należy przez to rozumieć osobę niepozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo prowadzącą działalność gospodarczą, podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom.
f. Żłobku – należy przez to rozumieć zapewniona w projekcie formę opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3, której zadaniem jest m.in. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Szczegółowe zadania oraz wymagania odnośnie żłobków reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019 poz. 409 ze zm.).
g. Rodzicu/opiekunie prawnym samotnie wychowującym dziecko – należy przez to rozumieć rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim,

§ 3
Uczestnicy projektu

1. Projekt adresowany jest do osób, które spełnią następujące warunki:
1) pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
2) sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 3;
3) aktualnie nie wykonują żadnej pracy zarobkowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem (w tym nie przebywają na urlopie wypoczynkowym), tj.:
a) pozostają bezrobotne/ bierne zawodowo/ w tym przebywają na urlopie wychowawczym, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem – zgodnie z klasyfikacją ZUS – kod tytułu ubezpieczenia 1250, zgodnie z art. 6a, 6b, 36aa, 36 ust.2b, ust. 15-16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2019 poz. 300 tj.), 6b oraz art. 66 ust. 1 pkt 32a i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019 poz. 1373 tj.);
lub
b) przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub pobierają zasiłek macierzyński (z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub z innych tytułów);
4) nie były Uczestnikami projektu „Maluchy i Urwisek”. Wsparcie w ramach projektu nie zostanie przyznane na dziecko/dzieci, które było już objęte formą opieki w żłobku, a Uczestnik projektu został skreślony z listy uczestników projektu z uwagi na niespełnienie warunków Regulaminu.
2. Uczestnikiem projektu staje się Kandydat, który spełnia warunki określone w ust. 1 oraz:
1) pomyślnie przejdzie procedurę rekrutacyjną;
2) podpisze Umowę udziału w projekcie i Deklarację uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu) oraz
3) przedłoży aktualne dokumenty potwierdzające status na rynku pracy:
(a) osoby pracujące – zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone czytelnym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, zawierające datę zakończenia urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego z każdego miejsca zatrudnienia,
(b) osoby bezrobotne – zaświadczenie o zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy,
(c) osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy – oświadczenie Uczestnika projektu,
(d) osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające pobieranie zasiłku macierzyńskiego (zawierające datę zakończenia) lub zaświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki na dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą (zawierające datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia) na okres nie krótszy niż 30 dni, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646),
(e) osoby uczące się, uczestniczące w kształceniu formalnym realizowanym w trybie stacjonarnym – zaświadczenie ze szkoły/uczelni.

§4
Rekrutacja

1) Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym w ramach dostępnych miejsc w ramach 12 miejsc w żłobku oferowanych w ramach projektu.
2) Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są wypełnić i złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające kryteria wymienione w §3 ust. 2 pkt. 2. Wzór Formularza rekrutacyjnego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
3) Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, poprzez umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Kandydata lub osoby upoważnionej.
4) Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 1.04.2020 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 w biurze projektu, pocztą na adres biura projektu, przez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@urwisek-police.pl .
5) Kandydat do projektu, składający dokumenty rekrutacyjne będzie miał możliwość uzupełnienia i/lub korekty w wyznaczonym przez Realizatora projektu terminie, o którym zostanie poinformowany telefonicznie bądź e-mailowo.
6) Niewywiązanie się z powyższych zapisów będzie równoznaczne z rezygnacją Kandydata z procedury rekrutacyjnej.
7) Realizator projektu zastrzega możliwość w rekrutacji premiowania określonej grupy Kandydatów do projektu wg następujących kryteriów punktowych wraz z podaniem ich wartości:
a) wielodzietność rodziny, w której wychowuje się dziecko, objęte opieką w ramach projektu,
b) niepełnosprawność rodzica/opiekuna prawnego,
c) samotny rodzic/opiekun prawny,
d) kobieta rodzic/opiekun prawny.
8) Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia listy rezerwowej.
9) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów do projektu takiej samej ilości punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie termin (data i godzina) złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
10) W sytuacji rezygnacji Kandydata z udziału w projekcie, wolne miejsce zostanie uzupełnione przez kolejną osobę z listy rezerwowej.
11) Decyzja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu Kandydata do projektu jest ostateczna i nie przewiduje się odwołań.
12) Po zakończonych ww. etapach rekrutacji, Kandydat w ustalonym indywidualnie terminie jest zobowiązany do podpisania z Realizatorem projektu Umowy udziału w projekcie i Deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu).
13) Warunkiem podpisania Umowy udziału w projekcie jest przedłożenie dokumentów potwierdzających status na rynku pracy (wymienionych w §3 ust. 2 pkt 2) oraz okazanie Realizatorowi do wglądu oryginałów:  dokumentu tożsamości ze zdjęciem,  aktu urodzenia dziecka/dzieci;  orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego i/lub dziecka (jeżeli dotyczy).
14) Wymagane jest, aby w dniu podpisania Umowy udziału w projekcie, dziecko miało ukończony min. 20 tydzień życia.
15) Niepodpisanie Umowy w wyznaczonym przez Realizatora projektu terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.
16) W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w Formularzu rekrutacyjnym, a dokumentami wymienionymi w pkt 19, umowa z Kandydatem nie zostanie podpisana.
17) W przypadku Uczestników projektu, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski), początek opieki nad dzieckiem przez Realizatora projektu, rozpocznie się z dniem powrotu do pracy Uczestnika projektu tj. po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego u wszystkich pracodawców, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą z datą powstania obowiązku ubezpieczeń.
18) Dla Uczestników projektu, osób bezrobotnych/biernych zawodowo (w tym osób przebywających na urlopie wychowawczym), pozostających poza rynkiem pracy, termin opieki nad dzieckiem, rozpocznie się z dniem umieszczenia dziecka w żłobku.
19) Uczestnik projektu, bezrobotny/bierny zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) jest zobowiązany do podjęcia zatrudnienia w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w żłobku,
20) Podjęcie zatrudnienia jest jednoznaczne z zakończeniem urlopu wychowawczego u wszystkich pracodawców, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą z datą powstania obowiązku ubezpieczeń (druk ZUS ZUA lub ZZA).
21) W przypadku, gdy Uczestnik projektu zgłosi więcej niż jedno dziecko do opieki – wsparcie zostanie przyznane na każde kwalifikujące się dziecko.

§ 5
Monitorowanie Uczestników projektu

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a. powrotu na rynek pracy i podjęcia w tym kierunku wszelkich starań;
b. niezwłocznego poinformowania Realizatora projektu o każdej zmianie statusu na rynku pracy, danych osobowych i teleadresowych oraz o wszelkich zmianach, mających wpływ na uczestnictwo w projekcie;
c. udzielenia Realizatorowi projektu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego monitoringu i kontroli projektu;
d. złożenia w terminie do czterech tygodni Oświadczenia o statusie Uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu).

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, określającego przyczyny jego rezygnacji (wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu) oraz załącznika nr 5, o którym mowa w ust. 1 pkt d).
3. Uczestnik projektu, który zakończył udział w projekcie bez pisemnego poinformowania Realizatora projektu o zaistniałej sytuacji, zostanie skreślony z listy Uczestników projektu, a wsparcie zostanie przerwane.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Kandydat/Uczestnik projektu potwierdza czytelnym podpisem prawdziwość i aktualność swoich danych osobowych, jak i złożonych dokumentów oraz oświadczeń, będących warunkiem jego udziału w projekcie.
2. W przypadku udziału w projekcie osoby małoletniej wszelkie dokumenty projektowe powinny zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz urzędowym tłumaczeniem na język polski obejmującym całą treść dokumentu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Realizatora projektu.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.
6. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Umowa udziału w projekcie
pobierz: załącznik nr 1 (umowa z uczestnikiem projektu) – docx     załącznik nr 1 (umowa z uczestnikiem projektu)  – pdf
2. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
Pobierz: załącznik nr 2 (deklaracja udziału z projekcie)  – docx     załącznik nr 2 (deklaracja udziału z projekcie) – pdf
3. Załącznik nr 3 – Formularz rekrutacyjny do projektu
pobierz: załącznik nr 3 (formularz)  – docx     załącznik nr 3 (formularz) – pdf
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili przystąpienia
pobierz: załącznik nr 4 (Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili przystąpienia) – docx
załącznik nr 4 (Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili przystąpienia) – pdf
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie
pobierz: załącznik nr 5 (Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie) – docx
załącznik nr 5 (Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie) – pdf
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie
pobierz: załącznik nr 6 (Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie) – docx
załącznik nr 6 (Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie) – pdf
7. Załącznik nr 7 – Wzór zaświadczenia z zakładu pracy
pobierz: załącznik nr 7 (zaświadczenie o powrocie na rynek pracy)– docx
załącznik nr 7 (zaświadczenie o powrocie na rynek pracy) – pdf
8. Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podjęciu działalności gospodarczej
pobierz: załącznik nr 8 (wzór oświadczenia o podjęciu działalności gospodarczej) – docx
załącznik nr 8 (wzór oświadczenia o podjęciu działalności gospodarczej) – pdf