Strefa rodzica

1. Program naszego żłobka

• Misja
Jesteśmy po to, by wspomagać i ukierunkowywać rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori.
• Cele i zadania
Żłobek realizuje cele i zadania określone w Ustawie:
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Sposoby realizacji celów i zadań:
1. Każde dziecko przyjmowane do żłobka objęte jest opieką opiekuna – wychowawcy, który odpowiada za zapewnienie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych.
2. Wychowawcy prowadzą obserwacje swoich podopiecznych w celu odpowiedniego zaplanowania pracy z dziećmi.
3. Dzieci objęte stałą opieką żłobka systematycznie uczestniczą w zajęciach:
• elementy muzykoterapii,
• elementy biblioterapii
• gimnastyka.
2. Godziny otwarcia żłobka.
Godziny pracy żłobka: 7.00-16.00
Sekretariat:
Przęsocin ul. Szkolna 1
czynny codziennie w godzinach 8.30-15.00
Tel. 91 421 56 30

Podczas wyjazdu Dzieci na wycieczkę lub na zajęcia poza żłobkiem budynek może być zamknięty. W tych przypadkach dzieci należy przyprowadzać i odbierać we wskazanych w danym przypadku godzinach, a w pilnych sprawach kontaktować się pod nr tel.: 

3. Ramowy rozkład dnia:
7.00-8.30: czas przyprowadzania Dzieci do żłobka, zabawy swobodne, zabawy inicjowane przez opiekuna
8.30-9.00: śniadanie
9.00-9.30: zajęcia programowe
9.30-11.00: spacer/ zajęcia na świeżym powietrzu
11.15-11.45: obiad – II danie
12.00- 13.30: drzemka
14.00: zupa
15.00 – 15.30: zabawa w grupie
Od 15.30 zabawy swobodne lub grupowe
4. Przyprowadzanie i odbieranie Dzieci z placówki.
• Przybycie Dziecka.
1. Rodzice towarzyszą dziecku podczas przebierania w szatni i oddają pod opiekę wychowawcy, krótko żegnając dziecko. Rodzic sygnalizuje swoje przyjście poprzez pukanie do drzwi, czeka aż ktoś z personelu otworzy. Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do sali. Prosimy, by Dzieci były wprowadzane, nie wnoszone do sali.
2. Dzieci przyprowadzane powinny być do godz. 8.30.
3. W przypadku przyniesienia rzeczy dziecka (pampersy, dodatkowe ubranka) prosimy o pozostawianie ich w szafce w szatni. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
4. Po wejściu dziecka do sali prosimy, by rodzice nie zaglądali już przez  okna – bardzo utrudnia to proces adaptacyjny szczególnie dzieciom źle znoszącym rozłąkę z rodzicami.
5. Przypominamy, iż dziecko ma naturalną potrzebę ruchu. Dlatego też przywożenie wózkiem dziecka, które już posiada umiejętność chodzenia i podczas spacerów w żłobku pokonuje znaczne odległości jest zbędne i z pewnością nie wpływa prawidłowo na rozwój.
6. Wózki należy w szatni składać. Prosimy o nie zostawianie w wózkach oraz w szafkach żadnych słodyczy, zabawek, itp.!!!
7. Personel nie bierze odpowiedzialności za wózki pozostawione w szatni.
• Odbieranie Dziecka.
1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. Pracownicy żłobka zastrzegają sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
2. W przypadku, gdy zachodzi obawa, iż osoba odbierająca dziecko nie powinna sprawować opieki (stany emocjonalne, wpływ alkoholu, itp.) nad dzieckiem, dziecko zostanie w żłobku do momentu przybycia drugiego opiekuna (zostanie on natychmiast powiadomiony o obawach pracowników).
3. Rodzic odbierający dziecko sygnalizuje swoje przyjście poprzez pukanie do drzwi. Dziecko odprowadza lub oddaje wychowawca lub wychowawca dyżurny (tylko w przypadku nieobecności wychowawcy). Podczas procesu oddawania dziecka rodzicowi dopuszcza się jedynie krótką informację o pobycie dziecka. Rodzic czeka na dziecko w szatni. Zdarza się, że przed wyjściem dziecka z sali trzeba dziecku umyć buzię, zaprowadzić do toalety, itp. – rodzic po zasygnalizowaniu swojego przyjścia czeka na dziecko w szatni – drzwi do sali powinny być wtedy zamknięte.
4. Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. W przypadku gdy rodzic nie odbierze Dziecka do godz. 16.00 za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Prosimy w sytuacjach, gdy dojdzie do spóźnienia (podczas odbierania) lub też wcześniejszego przyjścia (podczas przyprowadzania) o wypełnienie stosownego druku.
5. Rodzic może przebywać w momencie przyprowadzania i odbierania dziecka około 5 minut. Nie należy czynności tych wykonywać w pośpiechu, ale też swojej obecności Rodzic nie powinien przedłużać, gdyż może to rozpraszać uwagę dzieci już obecnych w żłobku.
6. Szatnia to nie jadalnia – obowiązuje bezwzględny zakaz podawania i przechowywania posiłków (w tym również ciasteczek, przekąsek, itp.)
7. Przed przyjściem do żłobka dziecko powinno zjeść śniadanie w domu. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jedzenia na salę.
8. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy.

5. Wyprawka Dziecka.
• Dzieci powinny być zaopatrzone w 2 komplety ubrań zmiennych (koszulka z krótkim i długim rękawem, spodnie, skarpetki, majteczki).
Niezbędne są także:
– kapcie (nie skarpety!) – (ze „sztywną piętą”, prosimy, by nie były to crocsy) dziecko powinno mieć możliwość samodzielnie je zakładać,
– szczoteczka do zębów i pasta (podpisane) oraz płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze,
– na początku każdego miesiąca prosimy o dostarczenie chusteczek: chusteczki suche w kartonowym opakowaniu – 1 szt., chusteczki nawilżane – 1 szt.,
– dziewczynki: szczotka do włosów, zapasowe gumki, spinki – po 2 szt.
Wraz ze zmieniającą się pogodą uzupełniając garderobę dziecka prosimy pamiętać o:
– wygodnym obuwiu dostosowanym do pogody; buty powinny łatwo się zakładać i zdejmować oraz utrzymywać na stopie,
– zimą – rękawiczki powinny łatwo się zakładać i umożliwiać trzymanie węża spacerowego,
– latem – obowiązkowo nakrycie głowy.

Wszystkie rzeczy Dziecka przyniesione do żłobka powinny być podpisane. Rzeczy niepodpisane, które nie będą odebrane przez Rodziców zostaną przekazane do ośrodków pomocy społecznej.

6. Komunikowanie się z Rodzicami.
W celu zachowania dobrej komunikacji ze żłobkiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka, Rodzic jest zobowiązany do uaktualniania danych teleadresowych podanych w Karcie zgłoszeniowej.
• Kontakt ze żłobkiem:
Nr telefonu stacjonarnego do sekretariatu: 91 421 56 30
Nr telefonu do żłobka: 
e.mail: sekretariat@urwisek-police.pl
strona internetowa: urwisek-police.pl
https://www.facebook.com/urwisek.police/

• Zgłaszanie nieobecności Dziecka:
Na powiadomienia o nieobecności dziecka czekamy do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności (z podaniem liczby dni nieobecności). Powiadomienie o nieobecności powinno mieć formę sms pod nr telefonu . Sms powinien zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka oraz dni nieobecności. Sms-y są przechowywane przez okres 1 miesiąca w celu wyeliminowania sytuacji spornych.
W przypadku planowania skrócenia okresu nieobecności podanego w smsie należy powiadomić żłobek minimum na dzień przed planowanym powrotem dziecka.
• Tablica ogłoszeń.
W szatni znajduje się tablica ogłoszeń, na której umieszczamy bieżące informacje.
• Zebrania grupowe.
Zebrania grupowe mogą odbyć się kilka razy w roku i mogą mieć charakter: spotkania informacyjnego, zajęć warsztatowych dla rodziców, zajęć warsztatowych dla rodziców z dziećmi, zajęć otwartych. O terminach zebrań rodzice informowani są poprzez „tablicę ogłoszeń, pisemną informację przekazaną podczas przyprowadzania/ odbierania dziecka, ustną informację, SMS.
• Spotkania indywidualne.
Spotkania indywidualne odbywają się z wychowawcami, specjalistami pracującymi z dziećmi, dyrekcją. Spotkania organizowane są z inicjatywy rodziców lub pracowników Urwiska. Spotkania powinny być wcześniej zaplanowane (minimum 1 dzień wcześniej).

7. Zdrowie Dzieci.
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
2. Do żłobka nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w żłobku (temperatura powyżej 37oC, wymioty, biegunka, wysypka lub inne niepokojące objawy) rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do żłobka do czasu całkowitego wyleczenia. Zawsze po przebytej chorobie zakaźnej należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza, w którym zawarta jest informacja, że dziecko może przebywać w żłobku.
3. W przypadku wysypki w związku z alergią, uczuleniem – obowiązkowo należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza, z którego wynika, że wysypka nie jest zakaźna.
4. Opiekunki nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
• Choroby przewlekłe.
Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia nas o chorobach przewlekłych, alergiach, napadach padaczkowych (obecnie i w przeszłości), chorobach serca oraz wszelkich przebytych przez Dziecko urazach i operacjach, które mogą mieć wpływ na jego rozwój, zachowanie lub kondycję fizyczną.
• Choroby zakaźne.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie placówki jeśli lekarz stwierdzi u Dziecka chorobę zakaźną, pasożytniczą lub wszawicę. Taka procedura pozwoli nam uprzedzić innych Rodziców o możliwości zarażenia oraz na podjęcie odpowiednich kroków prowadzących do nierozprzestrzeniania się choroby. Informacje na ten temat będziemy wywieszać na tablicy ogłoszeń lub w bardzo pilnych przypadkach wysyłać do Państwa mailem.
8. Higiena.
Dzieci myją ręce przed każdym posiłkiem i po powrocie z podwórka. W tym czasie Dzieciom przypomina się o konieczności korzystania z toalety, a Dzieci młodsze są wysadzane na toaletę.
W naszym żłobku Dzieci codziennie myją zęby. Wyjątkiem mogą być dni wycieczek, uroczystości lub wydarzenia zaburzające plan dnia.
9. Przebywanie na świeżym powietrzu.
Dokładamy wszelkich starań, aby Dzieci (starsze) przebywające pod naszą opieką codziennie wychodziły na świeże powietrze. Tylko bardzo niesprzyjająca pogoda powoduje rezygnację z wyjścia. Prosimy, aby Dzieci były ubierane odpowiednio do pogody, najlepiej „na cebulkę”. W szatni powinny być zostawione dodatkowe ubrania (ciepła bluza, kurtka przeciwdeszczowa, kalosze), które będą wykorzystane w razie konieczności. Jeśli Dziecko ma specjalne ubranie na dwór (np. rajtuzy lub ciepłe spodnie) prosimy, aby było włożone do rękawa kurtki lub bluzy. Będzie to sygnał dla wychowawcy, że ma być założone.
10. Posiłki w żłobku.
Posiłki są dostarczane do naszego żłobka przez firmę cateringową „Stołówka Maja Ufniarz”, posiadającą wszelkie zezwolenia konieczne do zbiorowego żywienia Dzieci w wieku żłobkowym. Dzieci jedzą w ciągu dnia następujące posiłki:
• II śniadanie
• obiad
zupa (po spaniu) i II danie (przed spaniem)
• podwieczorek – owoce.
Dzieci są zachęcane są do samodzielnego jedzenia.
W jadłospisie nie pojawiają się słodycze i nie podajemy ich Dzieciom. Prosimy, aby Dzieci nie przynosiły do żłobka żadnych produktów żywnościowych, a w szczególności słodyczy. Dzieci przez cały dzień mogą napić się wody, a podczas posiłków otrzymują ciepłą herbatę, kakao lub kompot.
Jeżeli macie Państwo życzenie, by Dziecko na terenie placówki obchodziło urodziny należy to zgłosić wychowawcy. Jedyną formą poczęstunku, jaką może dostarczyć rodzic są owoce. Nie ma możliwości przynoszenia torta, ciasteczek, wypieków i innych słodyczy.
11. Zabawki przynoszone do żłobka.
Prosimy, aby Dzieci nie przynosiły żadnych zabawek do żłobka. Wszystko co jest potrzebne do ich rozwoju zapewniamy w żłobku.
12. Kalendarz – dni wolne
DNI WOLNE (wynikające z kalendarza)

DYŻUR MIĘDZYŻŁOBKOWY:

Dyżur obowiązuje w dni o najniższej frekwencji. Opieka jest sprawowana w ramach miesięcznego czesnego przez wychowawców dyżurnych. Obecność dziecka w wymienione powyżej dni dyżuru wymaga wcześniejszego zgłoszenia i wpłacenia kaucji w wysokości 50 zł, która obniża czesne w najbliższym miesiącu jeżeli dziecko zgodnie z planem będzie obecne w żłobku. Kaucja przepada jeżeli pomimo zgłoszenia dziecko było nieobecne. Chcemy tym sposobem uniknąć nieuzasadnionych zgłoszeń.
13. Współuczestniczenie Rodziców w życiu żłobka.
Serdecznie zapraszamy Rodziców do uczestniczenia w życiu żłobka. Poniżej proponujemy dziedziny, w których rodzice mogą zaproponować swój udział:
• Organizacja imprez i uroczystości (pieczenie ciast, obsługa grilla, dekoracja, itp.)
• Tworzenie pomocy (laminowanie, klejenie, rysowanie, wycinanie itp.)
• Czytanie Dzieciom (w godzinach popołudniowych)
• Inne formy
14. Ubezpieczenie.
Istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – szczegóły: wrzesień